Chalmers Innovation

Immunicum AB (publ) genomför listning på NASDAQ OMX First North

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 14:44 CEST

Immunicum AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg som utvecklar terapeutiskacancervacciner. Immunicum har skapat unika patenterade metoder att aktivera detkroppsegna immunsystemet att angripa cancerceller, även för metastaserande cancer, medmålet att förbättra både överlevnad och livskvalitét. Huvudprodukten INTUVAX™ ärbaserad på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, s.k allogena dendritceller.

Dendritcellens roll har visat sig vara så central för kroppens immunförsvar att dessupptäckare tilldelades Nobel-priset i medicin under 2011. Immunicums unikaplattformsteknologier kan i princip anpassas för alla former av cancer.

Det terapeutiska cancervaccinet INTUVAX™, som injiceras intratumoralt och som förnärvarande utvärderas i en pågående klinisk fas I/II-studie på metastaserande njurcancer,utnyttjar patientens egna unika tumörvävnad som antigenkälla. Därmed utgör INTUVAX™ett helt individanpassat terapeutiskt cancervaccin som samtidigt går att producera i storskala. I anslutning till att studien initierades i februari 2012 uppmärksammades INTUVAX™som ett av de mest lovande läkemedlen att byta klinisk fas under Q1 2012 av ThomsonReuters “Pharma Matters Report: The Ones To Watch”. Studien omfattar upp till 12patienter, varav de första åtta är inkluderade. Det är ännu för tidigt att uttala sig säkert omvaccineffekten. Det finns dock tecken på tumörspecifik immunaktivering ochöverlevnadsdata ser redan nu lovande ut för patienter som tillhör undergruppen med mycketdålig prognos. Inga säkerställda vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats.

Immunicum genomför nu listning av aktien på NASDAQ OMX First North med förstahandelsdag den 22 april. Detta efter en nyligen genomförd emission och aktiespridningvarvid Bolaget tagit in 21,4 Mkr och uppnått en aktieägarkrets om ca 900 aktieägare.Därefter har även en riktad emission om 8,8 Mkr på motsvarande villkor genomförts tillprofessionella investerare. Totalt har därmed Immunicum tagit in 30,2 Mkr och Bolagetsaktiekapital uppgår efter emissionernas genomförande till 688 750 kr. Endast ett aktieslag finns.

Kortnamn: IMMU.
ISIN-kod: SE0005003654.

Bolagsbeskrivning inför listningen tillhandahålls i form av dels memorandumet som legat tillgrund för den nyligen genomförda nyemissionen, samt dels med ettkompletteringsdokument. Dessa finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets hemsida
www.immunicum.com.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

Immunicum AB (publ) kommer tills vidare att kommunicera delårsrapporter halvårsvis. Nästa rapporteringstillfälle är satt till 2013-09-10 (bokslutskommuniké avseende 2012/2013).

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD
+46 (0) 703 31 90 51 
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaseradetillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagenhade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda.Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag.De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterareoch företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.