Impact Europe Group AB

Impact Europe: Bokslutskommuniké för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 17:09 CEST

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2005

Perioden 1 januari till 31 december 2005

• Nettoomsättning 334,5 (410,5) MSEK
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 10,4 (-16,1) MSEK
• Resultat efter skatt 3,0 (-15,3) MSEK
• Soliditet 17% (3%)
• Pågående nyteckning av aktier tillför 18,5 MSEK

Kommentarer till resultat och omsättning
Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 334,5 (410,5) miljoner kronor, en minskning med 76 miljoner kronor (18 procent) jämfört med föregående år. Av minskningen är 54 miljoner kronor relaterade till strukturella förändringar i den norska verksamheten. Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 3,6 miljoner kronor (1 procent) i jämförelse med föregående år.

Orderingången under 2005 uppgick till 337,1 (400,5) miljoner kronor. En minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Orderstockens storlek per den 31 december 2005 uppgick till 66,3 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor mer än vid ingången av året.

Bruttomarginalen uppgick till 42 (37) procent. Den förbättrade marginalen beror framför allt på förbättringar i projektgenomförande samt produktmix inom området systemlösningar.

Totala omkostnader uppgick till 130,2 (169,6) miljoner kronor, en minskning med 39,4 miljoner (23 procent). Mätt i relation till omsättningen uppgick omkostnaderna till 39 (41) procent.

Den ökade bruttomarginalen samt de reducerade omkostnaderna har motverkat effekterna av en minskad omsättning.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,4 (-16,1) miljoner kronor och nettoresultatet efter skatt uppgick till 3,0 (-15,3) miljoner kronor.

I resultatet efter skatt ingår engångseffekt avseende koncernmässigt återvunnet EK i samband med den norska strukturförändringen med netto 5,4 miljoner kronor.

Koncernens resultatutveckling kan därmed beskrivas som god och är resultatet av att den rekonstruktion som pågått under de senaste åren är fullgjord med lyckat resultat.

Verksamhetsområden
Koncernen är indelad i huvudsak inom fyra verksamhetsområden och nettoomsättningens procentuella fördelning mellan dessa framgår av följande:

Område | 2005 | 2004 |
Systemlösningar | 61% | 63% |
Produkter | 13% | 11% |
Service & tjänster | 20% | 21% |
Uthyrning | 6% | 5% |

Geografiska marknader
Koncernen har under 2005 bedrivit verksamhet via dotterbolag i Storbritannien, Sverige och Norge. Omsättningens procentuella fördelning på geografiska marknader framgår av följande:

Land | 2005 | 2004 |
Storbritannien | 67% | 57% |
Sverige | 30% | 24% |
Norge | 3% | 19% |

Verksamheten i Norge bedrivs i ett nystartat och numera helägt dotterbolag. De aktier som tidigare innehavdes av Presentations Data AS har övertagits. Som ett led i utvecklingen av den norska verksamheten har förvärv av Avnor AS genomförts i mars 2006.

Personal
Antalet anställda den 31 december 2005 uppgick till 192 (193) personer vilket innebär en nettominskning med en person under året.

Arbete med förstärkning av koncernledningen har påbörjats i början av 2006. Ny koncernchef beräknas tillträda under kvartal 2.

Antal anställda i koncernen fördelat per land:

Land | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
Storbritannien | 140 | 137 |
Sverige | 33 | 35 |
Norge | 19 | 21 |
Totalt | 192 | 193 |

Finansiell ställning och investeringar
Koncernen redovisar ett kassapositivt resultat för året genom att resultat före avskrivningar belastat med finansiella poster exklusive ej realiserade valutakursdifferenser uppgick till 6,3 (3,3) miljoner kronor. Totalt kassaflöde under 2005 uppgick till 0,2 (-0,6) miljoner kronor.

Per den 31 december 2005 uppgick koncernens likvida medel till 2,7 (2,5) miljoner kronor och därutöver fanns 18,5 miljoner kronor i på bokslutsdagen ej tillgängliga emissionsinbetalningar avseende nyteckning av aktier.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per 31 december 2005 till 25,6 miljoner kronor. Vid årets början uppgick det egna kapitalet till 4,9 miljoner kronor och har därefter påverkats av periodens resultat om 3,0 miljoner kronor, emissioner om 18,5 miljoner kronor samt av omräkningsdifferenser m.m. på -0,9 miljoner kronor.

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,1 (5,6) miljoner kronor.

Aktiekapital och emissioner
Under räkenskapsåret har tre teckningsprogram TO1, TO2 och TO3 avslutats. Likviden för de tecknade aktierna har inbetalats till bolaget i början av 2006. Denna emission har bokförts per 2005-12-31. Antalet aktier uppgår efter registrering till 353.268.579 st.

Aktielista
Sedan den 12 februari 2004 handlas aktien inofficiellt hos beQuoted med Michael Östlund & Co som sponsor. Den fortsatt inofficiella handeln innebär att bolagets kostnader hålls nere samtidigt som aktieägarna och marknaden i stort erbjuds en handelsplats.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag Impact Europe Group AB (publ) bedriver koncerngemensam ledning och administration. Moderbolagets nettoomsättning under 2005 uppgick till 3,4 (4,5) miljoner kronor och består huvudsakligen av fakturering till dotterföretagen. Resultatet före och efter skatt uppgick till -0,1 (-10,1) miljoner kronor.

Soliditeten i moderbolaget uppgick per den 31 december 2005 till 65 (48) procent och skuldsättningsgraden till 0,2 (0,6). Inga investeringar i anläggningstillgångar har gjorts under året.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs på sidorna 17 - 18 i årsredovisningen 2004.

Förslag till utdelning
Styrelsen kommer att föreslå att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret.

Framtidsutsikter
Koncernen kommer att fokusera på tillväxt med säkerställda positiva kassaflöden och lönsamhet. Utsikterna för 2006 är att redovisa ett positivt resultat i koncernen samt en tillväxt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari-juni 2006 publiceras den 12 september 2006.

Solna den 28 mars 2006

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Lars Staff, vd +47 90 05 90 00
Ole J Fredriksen, styrelseordförande +47 92 05 87 77
Torbjörn Samuelsson, CFO 08-585 385 00

Impact Europe Group AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna
Tel: 08-585 385 00, fax: 08-29 26 40
E-post: groupinfo@impact-europe.se, webb: www.impact-europe.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Bokslut 2005 2006-03-28.pdf

Impact Europe Group AB är ett internationellt AV-företag med en stark position inom systemlösningar och tjänster för ljud, bild, data och videokommunikation. Impact Europe Group är en marknadsledande AV-aktör med totalt ca 200 anställda i Storbritannien, Sverige och Norge. För mer information om bolaget vänligen se: www.impact-europe.com