Impact Europe Group AB

Impact Europes emission av units övertecknad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 12:00 CET

 

Impact Europes emission av units övertecknad

 

Impact Europe Group AB (publ) (”Impact Europe”) har nyligen avslutat en emission av

 

units med företrädesrätt för bolagets aktieägare genom vilken bolaget tillförs 2.597.092

 

kronor före emissionskostnader. Teckningsgraden i emissionen uppgick till 138,2 procent.

 

Sammanlagt tecknades 2.453.537 units med företrädesrätt, motsvarande 94,5 procent av

 

antalet units i emissionen. Anmälan om teckning utan företrädesrätt gjordes om 43,7

 

procent av emissionen, motsvarande 1.135.130 units. Av dessa har 143.555 units,

 

motsvarande 5,5 procent av emissionen, tilldelats personer som har anmält sig för

 

teckning av units utan företrädesrätt. Besked om tilldelning av units till de tecknare som

 

tecknat units utan företrädesrätt lämnas omkring den 15 februari 2010. Inget meddelande

 

skickas till dem som ej erhållit tilldelning. Så snart emissionen har registrerats av

 

Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till förlagslån och

 

teckningsoptioner och bokas ut på VP-konton och depåer.

 

Förlagslånet 2010/2011 uppgår till en summa om totalt 2.597.092 kronor och löper med en

 

årlig ränta om 10 procent från den 8 februari 2010 till och med den 30 december 2011.

 

Upplupen ränta förfaller till betalning den 8 februari 2011 respektive den 30 december

 

2011. Förlagslånet är efterställt i förhållande till Impact Europes övriga borgenärer. Räntan

 

och lånebeloppet utbetalas av Euroclear Sweden AB till den som på femte bankdagen före

 

respektive förfallodag är antecknad på konto i Impact Europes avstämningsregister som

 

fordringshavare.

 

Varje teckningsoption av serie 2010/2012 berättigar till teckning av en ny aktie i Impact

 

Europe under tiden fram till och med den 31 december 2012, till en teckningskurs om 0,10

 

kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka

 

med 51.941.840 och aktiekapitalet att öka med 5.194.184 kronor.