Statistiska centralbyrån, SCB

Importen minskade med 6 procent

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 12:01 CEST

Importen uppvisade en 6-procentig minskning under januari-februari 2004, medan exporten under samma tid ökade med 2 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-februari 2004 till 135 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Varuimporten uppvisade en nedgång med 6 procent, till 106 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 29 miljarder kronor. Under samma period 2003 uppgick handelsnettot till 19 miljarder kronor.

Exporten till Kina ökade 28 procent
Exporten till USA steg under årets första två månader med 12 procent i jämförelse med januari-februari förra året. Importen från USA minskade med 22 procent under perioden.

Sveriges varuexport till EU-länderna var oförändrad medan varuimporten från dessa länder minskade med 2 procent. Portugal stod för den största exportökningen av EU-länderna, där exporten ökade med 17 procent. Portugal hade även den största importminskningen inom EU där den minskade med 24 procent jämfört med året innan.

Exporten till EMU-länderna minskade med 1 procent, medan importen från dessa länder minskade med 15 procent jämfört med samma tid året innan.

Handeln med övriga Europa ökade med 3 procent för exporten medan importen minskade med 15 procent. Exporten till de vid tidpunkten blivande 10 EU-länderna ökade med 7 procent och importen därifrån med 8 procent. Av dessa 10 EU-länder hade vi under mätperioden störst handel med Polen, som är det fjortonde största mottagarlandet för svensk export och den elfte största avsändaren av svenska importvaror.

Exporten till Asien ökade under januari-februari med 5 procent medan importen från denna region minskade med 15 procent. Vårt största exportmottagarland i Asien är Kina, följt av Japan. Exporten till Kina ökade med 28 procent jämfört med samma period året innan, medan däremot exporten till Japan minskade med 18 procent under samma period. För importen är förhållandet det omvända, med Japan som den största avsändaren av svenska importvaror av de två länderna. Importen ökade med 8 procent från Japan under perioden, medan den minskade med 17 procent från Kina.


Elektrovaror och telekom upp 8 procent
Den svenska exporten av skogsvaror minskade under den aktuella perioden med 5 procent, varav papper minskade med 4 procent. Mineralvaruexporten ökade med 8 procent och däribland ökade övriga metaller med 16 procent. Kemivaruexporten ökade med 5 procent, varav läkemedel ökade med 10 procent. Exporten av verkstadsvaror ökade med 3 procent jämfört med samma period året innan och därav ökade elektrovaror och telekom med 8 procent. Inom gruppen elektrovaror och telekom uppvisar exporten för kontorsmaskiner och datorer en ökning med 13 procent och apparater för telefoni, radio och TV en ökning med 16 procent.

Importen av energivaror minskade 44 procent
Den svenska importen av skogsvaror ökade under mätperioden med 6 procent och importen av mineralvaror ökade samtidigt med 2 procent. Importen av kemivaror ökade med 5 procent, varav läkemedelsimporten minskade med 6 procent. Energivaruimporten minskade med 44 procent, varav råolja minskade med 42 procent och oljeprodukter med 38 procent. Importen av verkstadsvaror minskade med 3 procent och där minskade maskiner med 4 procent medan importen av elektrovaror och telekom ökade med 5 procent under perioden.


Statistiken för helåren 2000-2003 har reviderats. Exporten av elektrovaror inklusive telekom har reviderats kraftigt. Den uppdaterade statistiken finns i Sveriges statistiska databaser (SSD, http://www.ssd.scb.se/ )


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-06-07 kl. 10.00.Producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UH
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Carl-Magnus Jaensson
Tfn 08-506 941 43
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Terése Kärras
Tfn 08-506 944 15
Epost fornamn.efternamn@scb.se