Statistiska centralbyrån, SCB

Importen ökade mer än exporten

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 10:10 CEST

Exporten ökade lite. Importen ökade mer. Handeln med EU utvecklades svagt, men med stora variationer mellan länderna. Sveriges handel med flera länder utanför EU ökade kraftigt – dock inte handeln med USA.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari–maj i år till 344 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt ökade varuimporten med 4 procent till 283 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 61 miljarder kronor. Under motsvarande tid förra året uppgick handelsnettot till 66 miljarder kronor.

Varierande handelsutveckling inom EU
Under samma period ökade exporten till EU med sammanlagt 1 procent, till 185 miljarder kronor. Fördelat på enskilda medlemsländer var utvecklingen varierande. Exporten till Tyskland ökade måttligt med 2 procent medan exporten till Storbritannien minskade med 6 procent. Exporten till Grekland ökade däremot med rejäla 22 procent, till Portugal med 18 procent och till Spanien med 12 procent.

Från EU importerades samtidigt varor för motsvarande 187 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 2 procent. Medan importen från Tyskland ökade med bara 3 procent och importen från Storbritannien sjönk med 8 procent, ökade importen betydligt mer från andra EU-länder. Importen från Danmark ökade med 6 procent, från Finland med 10 procent och från Belgien och Österrike med 15 procent respektive 11 procent.

Handeln med övriga Europa ökade. Det gäller inte minst importen, som under perioden ökade med totalt 20 procent. Från de så kallade ansökarländerna (blivande EU-länderna) ökade importen med hela 26 procent. Ansökarländerna svarar därmed tillsammans för 7 procent av Sveriges totala import. Exporten till ansökarländerna stod samtidigt för 6 procent av Sveriges totala export och ökade med 16 procent under perioden.

Handeln med USA minskade när det gäller både export och import. Exporten minskade med 2 procent till 41 miljarder kronor och importen med 16 procent till 12 miljarder kronor. USA behåller dock sin position som största mottagarland av svensk export.

Länder som Sverige kraftigt ökade exporten till under perioden är Kina (34 procent), Polen (20 procent), Ryssland (17 procent), Turkiet (61 procent), Mexiko (30 procent) och Taiwan (19 procent).

Länder som Sverige kraftigt ökade importen från under perioden är Norge (20 procent), Polen (34 procent), Kina (24 procent), Estland (19 procent), Turkiet (39 procent), Ungern (42 procent) och Litauen (49 procent).

Export och import fördelat på varuområden
Den svenska exporten av skogsvaror minskade under januari–maj i år med 2 procent. Exporten av mineralvaror var oförändrad, men järn och stål ökade med 5 procent. Kemivaruexporten ökade med 5 procent, varav läkemedel med 11 procent. Exporten av energivaror, mestadels bestående av oljeprodukter, ökade med 19 procent. Exporten av verkstadsvaror var oförändrad, därav maskiner som ökade med 2 procent, elektrovaror, inklusive telekom sjönk med 6 procent och vägfordon ökade 9 procent. Exporten av övriga varor ökade med 4 procent, däribland tekovaror och skor som ökade med 6 procent

Importen av skogsvaror ökade under perioden med 5 procent. Importen av mineralvaror ökade med 6 procent, därav järn och stål med 17 procent. Importen av kemivaror ökade med 3 procent, varav läkemedel med 8 procent. Energivaruimporten ökade samtidigt med 35 procent, varav råolja med 9 procent. Importen av verkstadsvaror var oförändrad. Maskiner var oförändrad, elektrovaror, inklusive telekom sjönk med 9 procent. Importen av vägfordon ökade med 15 procent. Även importen av övriga varor ökade med 1 procent, däribland livsmedel med 2 procent.

Mer information:
* Statistiska meddelanden serie HA22
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB: s webbplats www.scb.se 2003-08-11.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Utrikeshandel
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera är åtkomliga via www.scb.se .

Nästa publiceringstillfälle: Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-09-10 kl. 10.00.

För tabell, se bifogad fil