Statistiska centralbyrån, SCB

Importen ökade snabbare än exporten under 2005

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:36 CET

Varuexporten från Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2005 med 4,7 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med fjärde kvartalet 2004. Samtidigt ökade varuimporten till Sverige med 8,3 procent i volym. För hela år 2005 var ökningen 4,4 procent för varuexporten och 7,1 procent för varuimporten, jämfört med år 2004.

Ökad export av verkstadsvaror
Ökningen av varuexporten mattades av under 2005 till 4,4 procent i volym, jämfört med 10,1 procent under år 2004.

Ökningen i volym för sektorn Verkstadsvaror var drygt 6 procent under år 2005 jämfört med år 2004. Inom denna sektor ökade exporten av elektrovaror (inklusive IT och telekom) med knappt 15 procent och exporten av vägfordon (inklusive delar och tillbehör) ökade med drygt 3 procent.

Exporten av Skogsvaror ökade med 3 procent i volym. Inom denna sektor ökade trävaror snabbast i volym, men även papper ökade. För Kemivaror var ökningen marginell med mindre än 1 procent i volym; inom sektorn kan noteras en minskad export för såväl läkemedel som för grundämnen och föreningar. För sektorn Mineralvaror har det varit en oförändrad volymutveckling av exporten, dock kan noteras ökade volymer för järnmalm. Exporten av Energivaror ökade med 12 procent i volym, vilket främst hänger samman med en ökning av exporten av oljeprodukter. Exporten inom sektorn Övriga varor gick upp med 3 procent i volym och en bidragande orsak var framför allt en snabb ökning i livsmedelsexporten, men även exporten av möbler och tekovaror/skor ökade i volym.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

Tabeller på http://www.scb.se/templates/pressinfo____162618.asp

Importen av elektrovaror, telekom ökade snabbt
Varuimporten till Sverige, som under 2004 ökade med 8,0 procent i volym, steg under år 2005 med 7,1 procent jämfört med föregående år.

Den dominerande sektorn i importen – Verkstadsvaror – ökade med knappt 11 procent i volym under år 2005 jämfört med år 2004. Inom sektorn kan noteras en uppgång med knappt 14 procent i importen av elektrovaror (inklusive IT och telekom). Inom sektorn kan även noteras en ökning i importen av vägfordon samt en minskning i importen av övriga transportmedel (innehållande bl.a. fartyg och flygplan).

Importen av Energivaror minskade i volym jämfört med år 2004, vilket beror på en sänkt import av råolja. Kemivaror ökade med drygt 6 procent, vilket främst förklaras av en uppgång i importen av läkemedel samt gummi och gummivaror. Inom denna sektor kan även noteras en liten minskning i importen av grundämnen och föreningar. För sektorn Mineralvaror minskade importen med 1 procent, bl.a. beroende på en minskad import av stål samt stålskrot. En ökad import av livsmedel och möbler bidrog till att sektorn Övriga varor ökade med drygt 7 procent i volym.

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden


Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____162618.asp

G7-ländernas export ökade 3 procent i volym tredje kvartalet
Enligt pressinformation från OECD i januari ökade G7-ländernas samlade varuexport i volym med 3,1 procent under tredje kvartalet 2005, jämfört med tredje kvartalet 2004. I uppgifterna inräknas även handeln mellan G7-länderna. USA:s export ökade snabbast (6,9 procent) följt av Tysklands export som ökade med 4,8 procent. Varuimporten till G7-länderna ökade sammantaget med 5,3 procent under samma period. Canadas import ökade snabbast (7,8 procent). I G7 ingår Canada, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland och USA.

Varuexporten från EU-15 till övriga världen (dvs. exklusive handel mellan EU-15 länderna) ökade med 10,2 procent under tredje kvartalet medan motsvarande varuimport ökade med 3,9 procent (baseras på uppgifter från Eurostat återgivna av OECD). Det bör betonas att metodskillnader mellan olika producenter vid beräkningar av volymutvecklingen gör att tolkningen av jämförande data mellan länder bör göras med stor försiktighet.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde/totalen med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar/tillägg i bakomliggande utrikeshandelsmaterial med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i HA 23 SM 0601 som nu finns på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se
Anders Engvall
Tfn 08-506 943 61
E-post anders.engvall@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.