Statistiska centralbyrån, SCB

Importen ökar snabbare än exporten

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 13:42 CEST

Varuexportens och varuimportens volymutveckling 2:a kvartalet år 2003: Importen ökar snabbare än exporten

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 2,2 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med motsvarande kvartal 2002. Samtidigt ökade varuimporten till Sverige med 3,4 procent i volym. Under första halvåret ökade varuexporten med 2,9 procent och varuimporten med 4,7 procent i volym, jämfört med första halvåret i fjol.

Uppåt för exporten av vägfordon
Varuexporten från Sverige, som i fjol ökade med 2,9 procent i volym (värde i fasta priser), ökade under det första halvåret i år med 2,9 procent jämfört med motsvarande halvår 2002.
Ökningen i volym för sektorn Skogsvaror blev knappt 3 procent under det första halvåret jämfört med samma halvår i fjol. Inom sektorn ökade papper snabbt i volym medan massa och trävaror minskade. Mineralvaror (inklusive metaller) hade en i stort oförändrad volym. Inom sektorn Kemivaror ökade läkemedel i snabb takt.

Verkstadsvaror ökade med inemot 2 procent i volym. Inom sektorn kan noteras en nedgång med drygt 2 procent i exporten av elektrovaror (inklusive IT, telekom). Exporten av vägfordon (inklusive delar) ökade med närmare 12 procent.
Importen av verkstadsvaror och energivaror ökade i volym
Varuimporten till Sverige, som minskade i volym både år 2001 och 2002, ökade med 4,7 procent under det första halvåret i år jämfört med motsvarande halvår 2002.
Den dominerande sektorn i importen – Verkstadsvaror – ökade med drygt 4 procent i volym under första halvåret jämfört med motsvarande halvår i fjol. Inom sektorn kan noteras en kraftig uppgång för vägfordon medan övriga transportmedel (innehållande bl.a. fartyg och flygplan) sjönk i volym. Importen av elektrovaror (inklusive IT, telekom) ökade svagt.

Energivaror ökade snabbt i volym efter en kraftig uppgång för oljeprodukter. Mineralvarorna fick en klar volymökning mycket beroende på en snabb uppgång i stålimporten.

Definitionsändring i statistiken
Som en anpassning till nya EU-direktiv har uppgifter om exportleveranser av förråd ombord och driftsförnödenheter till fartyg och flygplan i svensk hamn/flygplats lagts in i utrikeshandelsstatistiken för 2003 fr.o.m. denna publicering. Definitionsändringen medför att värdet av den totala varuexporten i löpande priser höjs med cirka 0,3 procentenheter för första halvåret 2003, vilket även ger en motsvarande höjning på exportvolymen. Förändringstalen i värde och volym mellan perioder 2002 och 2003 har för den totala exporten beräknats exklusive denna definitionsändring. På varugruppsnivå har definitionsändringen däremot inkluderats, vilket höjt exportvärdet och -volymen av framför allt oljeprodukter för 2003. I de tidsserier med basår 1990=100 som publiceras i HA23SM och databaser är angivna värde- och volymindextal, både för total varuexport och för olika varugrupper, beräknade inklusive förråd ombord/driftsförnödenheter fr.o.m. indextalen för 1 kv 2003.

Definitioner och förklaringar:
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export/import-värden för respektive varugrupp, dvs. värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken över handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp varuområde/totalen med basår 1990. Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar/tillägg i bakomliggande utrikeshandelsmaterial med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Mer information:
* Statistiska meddelanden serie HA 23
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i HA 23 SM 0303 som 2003-09-17 läggs in på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Utrikeshandel
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-12-17 kl. 13.00.