Statistiska centralbyrån, SCB

Importpriserna sjönk i juli

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:46 CEST

Från juni till juli sjönk importpriserna med 0,4 procent trots höjda oljepriser. Exportpriserna sjönk också något, men i genomsnitt var producentpriserna oförändrade. Sedan juli förra året har importpriserna fallit 3,7 procent och exportpriserna 2,8 procent, medan producentpriserna på hemmamarknaden är i det närmaste oförändrade.

Producentpriser
Producentpriserna var oförändrade från juni till juli (-0,4 procent från maj till juni). Höjda priser på petroleumprodukter bidrog uppåt med 0,4 procentenheter, vilket emellertid motverkades av sänkta priser på motorfordon (0,2 procentenheter), kemikalier och kemiska produkter, el- och optikprodukter samt pappersmassa.

På hemmamarknaden var producentpriserna i det närmaste oförändrade den senaste månaden, +0,1 procent. Höjda petroleumpriser bidrog till en uppgång på 0,3 procent men sänkta priser på främst jordbruksprodukter, motorfordon samt el- och optikprodukter verkade i motsatt riktning. Även jämfört med juli 2002 har priserna varit stabila, +0,1 procent.

På exportmarknaden noteras en prisnedgång på 0,2 procent från juni till juli. Här bidrog de höjda petroleumpriserna med +0,5 procentenheter medan sänkta priser på motorfordon (-0,4 procentenheter), kemikalier och kemiska produkter, el- och optikprodukter, pappersmassa samt maskiner utom datorer innebar att priserna för svensk export i genomsnitt sänktes.

Importpriser
Importpriserna föll med 0,4 procent från juni till juli. Månaden innan noterades en nedgång på 0,3 procent. Höjda priser på råolja bidrog med 0,5 procentenheter till en uppgång. Sänkta priser på kemikalier och kemiska produkter och på jordbruksprodukter bidrog emellertid med vardera 0,2 procentenheter till en sänkning av prisnivån. Sänkta priser på datorer, metallmalmer och andra mineraler (exkl. energimineraler), metaller och metallvaror samt andra maskiner än datorer har också bidragit till nedgången.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,2 procent från juni till juli (lika mycket som månaden innan). Höjda priser på råolja och petroleumprodukter bidrog till att höja prisnivån 0,4 procentenheter, medan prissänkningar noterats på ett stort antal produktområden, bl.a. jordbruksprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt el- och optikprodukter som vardera bidragit med 0,1 procentenhet till nedgången. Från juli 2002 till juli 2003 har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 1,9 procent (i juni var årsförändringen -1,7 procent).

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronans värde från juni till juli mot euro, dollar och yen med; 1,6; 0,5 respektive 1,8 procent samt försvagades mot pund med 0,4 procent.

Ett alternativt totalindex samt prisutvecklingen på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler, samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). I EU:s och OECD:s, liksom i många länders redovisning av prisutvecklingen i producentledet, räknas totalindexet över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från juni till juli steg hemmamarknadspriserna inom avdelningarna C-E med 0,1 procent, medan de stigit med 8,4 procent sedan juli 2002. Uppgången det senaste året förklaras av de kraftigt höjda elpriserna. Den senaste månaden var elpriserna, exklusive skatt men inklusive elcertifikatsavgifter, emellertid oförändrade. Prisutvecklingen på el avser här en skattning av de priser som elleverantörerna under den aktuella månaden erhåller för levererad el, under förutsättning att sammansättningen av elkontrakten med avseende på kontraktslängd m.m. är oförändrad.

Mer information
* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.
* Sveriges statistiska databaser. Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.
* Prisindex i producent- och importled. Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Prisindex i producent- och importled för augusti publiceras 2003-09-25 kl. 10.00

För tabell, se bifogad fil