INAC

INAC: KALLELSE TILL AKTIEÄGARE I INAC AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 10:31 CEST

INAC: KALLELSE TILL AKTIEÄGARE I INAC AB (PUBL)

Extra bolagsstämma avhålles 18 juni 2003 klockan 17.00
på företagets lokaler Slottsgatan 14 i Jönköping.


Anmälan
Rätt att delta har den aktieägare som
* dels är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 13 juni 2003.
* dels senast klockan 16.00 måndagen den 16 juni till bolaget anmält sin avsikt att delta.

Anmälan görs skriftligen på adress INAC AB Box 6089 550 06 JÖNKÖPING, per fax till 036-12 87 99, e-mail till ekonomi@inac.se eller till telefon 036-34 51 50.
Vid anmälan uppges namn och personnummer. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken. Omregistreringen måste vara verkställd i god tid före måndagen den 16 juni 2003.Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 400 000 st nya B-aktier om vardera nominellt 0,50 kr. Emissionen ligger inom ramen för tidigare beslutad, genomförd men ej fulltecknad emission. Aktiepriset är satt till 5 kr per aktie. Emissionen är garanterad till 1,5 MSEK. Bemyndigandet avses att användas till kapitalanskaffning vid ett eller flera tillfällen där betalning helt består av aktier.
8. Projekt CoolGuard
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ge styrelsen bemyndigande för att undersöka förutsättningarna att inom dotterbolaget Iniris bolagisera all verksamhet som är relaterad till projektet CoolGuard. Detta med inriktningen att dela ut det nya bolaget till aktieägarna alternativt försäljning.
9. Stämmans avslutande
Jönköping den 26 maj 2003

STYRELSEN


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.