INAC

INAC: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:22 CEST

Aktieägarna i INAC AB (publ), 556466-8860, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2005 kl.14.00, på Hotel Scandic Portalen på Barnarpsgatan 6 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 november 2005,
· dels senast klockan 16.00 måndagen den 28 november 2005, till bolaget anmält sin avsikt att delta vid stämman.

Anmälan görs skriftligen på adress INAC AB, C/o Diagram HB, Bruksgatan 8, 262 35 Ängelholm eller per fax till 0431-417790.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 22 november 2005, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av styrelsens villkorade förvärv av ny verksamhet;
7. Beslut om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 samt nedsättning av aktiekapitalet.
8. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 2;
9. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 3;
10. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens varigenom § 6 utgår;
11. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 4;
12. Beslut angående apportemission med anledning av företagsförvärv;
13. Behandling av styrelsens förslag till bemyndigande åt styrelsen att genomföra nyemissioner;
14. Val av styrelse och eventuella suppleanter;
15. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 8;
16. Behandling av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 1;
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet
Beslut om ändringar av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 innebärande (i) en minskning av akties nominella belopp från 0,50 till 0,10 kronor och (ii) en ändring av bolagsordningens § 4 varigenom aktiekapitalets gränser ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med 2 398 028,40 kronor till 599 507,10 kronor för avsättning till reservfond. Beslutet är villkorat av samtidig registrering av beslutet under punkt 12.

Villkor i korthet beträffande styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 2 varigenom styrelsens registrerade säte ändras (punkt 8) Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra bolagsordningens § 2 på så sätt att styrelsens registrerade säte skall vara Stockholms kommun, Stockholms län.

Beslutsförslag i korthet angående ändring av bolagsordningens § 3 (punkt 9) Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningens § 3 på så sätt att bolagets nuvarande verksamhetsbeskrivning ändras till följande: Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system och tjänster för spelbranschen samt att bedriva handel inom spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därtill förenlig verksamhet.

Villkor i korthet beträffande styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens varigenom § 6 utgår (punkt 10) Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra lydelsen i bolagsordningens varvid § 6 utgår med följd att samtliga aktier kommer att vara av samma aktieklass. Således försvinner uppdelningen av aktierna i A och klass B varav samtliga aktier skall ha samma röststyrka.

Villkor i korthet beträffande styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 4 varigenom aktiekapitalsgränsen ändras (punkt 11) Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra bolagsordningens § 4 - under förutsättning av genomförande av den apportemission som stämman föreslås genomföra under punkt 13 - på så sätt att aktiekapitalsgränsen fortsättningsvis skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Villkor i korthet beträffande förslag till beslut om apportemission (punkt 12) I syfte att slutför det företagsförvärv som stämman beslutar om under dagordningens punkt 6, föreslås bolagsstämman besluta om en riktad apportemission om maximalt 193 840 629 aktier. Teckningskursen föreslås till cirka 0,7738 kronor per aktie. Teckningsberättigade i apportemissionen är aktieägarna i Permac Ltd, Teckning och betalning av aktierna skall ske senast den 30 november 2005. Betalning skall ske genom apport av aktier i Permac Ltd.

Villkor i korthet beträffande förslag till beslut om bemyndigande åt styrelsen att genomföra nyemissioner (punkt 13)
I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, föreslås bolagsstämman besluta om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av maximalt 20 miljoner aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Beslutet är villkorat av samtidig registrering av beslutet under punkt 12.

Beslut i korthet beträffande val av styrelseledamöter (punkt 14) Stämman föreslås besluta om att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Vidare föreslås beslut om nyval av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås nyval av John Hodgson, Mats Hultin, Poul Lautrup, Johan Moazed och Göran Nordenhök, samtliga att tillträda sin befattning som styrelseledamot den första vardagen som inträffar efter att tillträde skett i det i punkten 6 nämnda förvärvet av ny verksamhet. För registrering av nyvald styrelse krävs att nuvarande styrelse styrker att tillträde skett i förvärvet av ny verksamhet.

Villkor i korthet beträffande styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens befintliga § 8 varigenom redaktionell ändring görs (punkt 15) Styrelsen föreslår stämman att besluta om att ändra bolagsordnings befintliga § 8 andra stycket på så sätt att ordet "dagen" ändras till "vardagen". Ändringen föreslås för att följa ändring i aktiebolagslagen. Att notera är att efter beslut under dagordningens beslutspunkt 10 varvid § 6 utgår, kommer aktuell § 8 att bli ny § 7.

Villkor i korthet beträffande styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 1 varigenom registrerade firma ändras (punkt 16) Styrelsen föreslår stämman att besluta om att ändra bolagsordnings § 1 på så sätt att bolagets registrerade firma ändras.

Handlingar
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2004 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 jämte styrelsens redogörelse och revisorns yttranden enligt ABL 4:4 och enligt ABL 4:6, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Bruksgatan 8, 262 35 Ängelholm, en vecka före stämman. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2005
INAC AB (publ)
STYRELSEN


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.