Länsstyrelsen i Uppsala län

Inbjudan till information om Länsstyrelsens nya uppdrag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:12 CEST

Integration - ett Uppsala län för alla

Uppdraget
Länsstyrelsen har sedan den 1 juli 2007 uppdraget
- att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i ett län att ta emot skyddsbehövande personer som beviljats uppehållstill-stånd,
- med utgångspunkt i Migrationsverkets bedömning av behov av platser skall Länsstyrelsen överlägga med kommunerna om flyktingmottagandet i ett län och inge beslutsunderlag om detta till Migrationsverket,
- samt vara ansvarig för uppföljning av introduktionen i länet.

Länsstyrelsen har även uppdraget att hålla samman de regionala överenskommelserna samt medverka till att lokala överenskommelser sluts.

Regeringens vårproposition innehåller en stark satsning på integration och flyktingmottagande. Sammanlagt anslår regeringen drygt 3,6 miljarder kronor i ett särskilt integrationspaket. Syftet är att underlätta för nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden i stället för att hamna i bidragsberoende.
Synen på integrationsarbetet är en nyckelfråga som blir avgörande för vår välfärd och förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och därmed också ett hållbart samhälle.
Integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Mötet präglas av respekt oavsett likheter och olikheter. Att häva utanförskapet, bryta vanmakten och bejaka integrationen är en av regionens största utmaningar. Arbete, bostad och språkundervisning behöver utvecklas i samverkan mellan länets kommuner och mellan kommunerna och staten.


Anders Björck
Landshövding


Program

Den 29 augusti
Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

09.30 Samling med kaffe

10.00 Inledning av Landshövding Anders Björck

10.10 ”Kraftfull integrationssatsning med jobbfokus”
Statssekreterare Christer Hallerby, Integrations- och
jämställdhetsdepartementet

10.45 ”Mottagandet – Hur lyckas vi?”
Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i
Stockholm

11.45 Vårt nya uppdrag
Birgitta Forsberg, integrationssamordnare, Länsstyrelsen

12.15 Avslutning med lunch

Anmälan görs till Gunilla Norström, 018 19 53 10, guno@c.lst.se
senast den 17 augusti


Välkomna!