Umeå kommun

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:37 CET

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och näringslivs- och planeringsutskottet på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter näringslivs- och planeringsutskottet, klockan 15.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Handlingarfinns att hämta i Stadshusets reception.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.seUMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid: Tisdag 2007-02-20 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.

Bokslut 2006
Lars Tapani (kl 09.00-09.15)
1 Brandförsvar och säkerhet
Sid 1
Dan Vähä (kl 09.15-09.30)
2 Servicekontoret Sid 7
Jan Björinge (kl 09.30-09.45)
3 Stadsledningskontoret samt
Umeå Turistbyrå Sid 27
FIKA KL 09.45-10.00
Björn Johansson
(kl 10.00-10.05)
4 Avtal och
kostnadsansvar för
förorenad mark (Öbacka
strand) Sid 77
Bengt Forsberg
(kl 10.05-10.15)
5 Riktlinjer och rutiner för
alkohol och
drogförebyggande
arbetsmiljö Sid 85
Catrin Alenskär (kl 10.15-
10.20)
6 Medel – Skyltar på
engelska Sid 96
Anmälningsärenden


YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANERINGSUTSKOTT

Tid: Tisdag 2007-02-20, klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset

YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET

Isabella Forsgren, Lars-Göran
Boström (kl. 13.15 – 13.45)
1 Information Botniabanan (Inga
Handlingar)
- Information från
Huvudförhandingen i
Miljödomstolen om
Botniabanans
kompensationsåtgärder.
2 Information – Umeåprojektet 2
(Inga handlingar)
3 Information om "Inkomna
samrådssynpunkter på
förslaget till åtgärdsprogram
för miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid" (inga
handlingar)
Lage Olofsson (kl 13.45-13.50)
4 Exploateringsavtal för del av
fastigheten Bodbyn 1:51 Sid 1
Aurora Moberg (kl 13.50)
5 Kommunalt samverkansorgan
(KSO) Sid 8
Anmälningsärenden