Umeå kommun

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:44 CEST

Idag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen och näringslivs- och planeringsutskottet på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter NP - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Ärendelistan i bilagan.

Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2007-08-07 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.
Ytterligare handlingar i ärendena finns på SLK/kansliet
Lars Tapani
1 Information - Ansökan till Svensk
kommunförsäkring AB (Inga handlingar)
Hans Gum
2 Upphandling - Sjukvårdsmaterial (via epost)
3 Förfrågningsunderlag – Glasreparationer
(via e-post)
4 Upphandling - Bokbuss (via e-post)
Dan Vähä
5 Ansökan om medel för IT-projekt inom
PA-området Sid 1
Roland Carlsson
6 Medfinansiering – Projekt B.I.C
Sid 2 (SLK:s missiv delas ut separat)
Stina Fahlgren
7 Motion nr 5/2007 – Folkomrösta om Ön:s
framtid Sid 4
Britt-Marie Långström
8 Motion nr 8/2007 – Människan är
utgångspunkten – Gör Umeå till en
rättvisemärkt ekokommun Sid 7
2
Björn Johansson
9 Försäljning av del av Böleå 2:11 till Roland
Näslund Sid 10
Jens Nyström
10 Remiss – Förbättrad samordning av
rättsväsendets myndigheter i Norrland
Sid 13
Olof Burström
11 Avräkning av särskilt lokalbidrag till
NorrlandsOperan AB Sid 30
12 Finans- och kraftrapport – maj 2007
Sid 31
Louise Söderlund
13 Uppdrag 2007:12 – Öka utbildningen inom
kommunens verksamheter i HBT-frågor
Sid 33
Inbjudan
14 Europaforum Norra Sverige XI – Skellefteå
25-26 oktober 2007
Anmälningsärenden


YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH
PLANERINGSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2007-08-07 klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
Isabella Forsgren (kl. 13.15 – 13.30)
1 Information – Umeåprojektet 2
(Inga handlingar)
2 Information – Botniabanan (Inga
handlingar)
Margareta Green Palo (kl. 13.30 – 13.40)
3 Remiss – Betänkandet Veterinär
fältverksamhet i nya former
(SOU 2007:24) Sid 1
Aurora Moberg (kl. 13.40 – 14.20)
4 Dialog Umeå – redovisning av resultat
från workshop Sid 15
5 Ansvarskommitténs slutbetänkande:
Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10)
Sid 21
Björn Johansson (kl. 14.20 – 14.25)
6 Reservationsavtal avseende
bostadsområdet Gimoborg
Sid 53
Royne Söderström (kl. 14.25 – 14.40)
7 Yttrande över ”Samarbete för bättre
vatten”, Arbetsprogram för
förvaltningsplan 2007-2009 Bottenvikens
vattendistrikt och Tornedalens
avrinningsområde Sid 60
2
FIKAPAUS KL 14.40 – 15.00
Lars-Göran Boström (kl. 15.00 – 16.00)
8 Yttrande till Miljöverdomstolen avseende
Botniabanan Sid 85 (Ytterligare
handlingar finns på kansliet)
9 Remiss – Förslag till ändring av Umeå
kommuns väghållningsområde Sid 87
10 Detaljplan för Strömpilen 1, norra delen –
samrådsyttrande Sid 93
11 Detaljplan för delar av Stipendiet 2 och
Sofiehem 2:2, Ålidhem centrum –
samrådsyttrande Sid 104
12 Detaljplan för Uttern 2 m fl (Umeå Östra)
– samrådsyttrande Sid 112
13 Detaljplan för del av Innertavle 8:11 –
samrådsyttrande Sid 179
14 Detaljplan för del av Innertavle 6:10 –
samrådsyttrande Sid 186
15 Detaljplan för del av Hörneå 32:9 m fl –
samrådsyttrande Sid 192
16 Detaljplan för del av Hörneå 8:459 –
samrådsyttrande Sid 197
Tomas Sikström (kl. 16.00 - )
17 Information - Samarbete Umeå universitet
och Dayton i USA (Inga handlingar)
18 Information - Samordning av lokalfrågan
kulturverksamhet med Umeå C (Inga
handlingar)
19 Anmälningsärenden
3