Hagfors kommun

INBJUDAN TILL PRESSMÖTE: Utveckling kring Älvstrandsbadet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:56 CEST

Välkommen till ett pressmöte där Hagfors kommun informerar om planer för
framtida drift av Älvstrandsbadet. (Se bilaga)

På mötet deltar:
Mikael Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande
Åsa Johansson, tekniska utskottets ordförande
Anders Roos, ansvarig Älvstrandsbadet
Werner Biehl, Älvstrandsbadet AB/WB Bowling

Plats: Hagfors Stadshus, Mikael Dahlqvist
Tid: Måndag 15 sept kl 13.30


Välkomna!


Glenn Olsson
Utvecklingsledare - Development Manager
HAGFORS KOMMUN

glenn.olsson@hagfors.se - www.hagfors.se
M +46 70 269 10 68 - T +46 563 187 76 - F +46 563 187 08
Geijersvägen 8, SE-683 40 Uddeholm, Sweden

HAGFORS KOMMUN SE-683 80 Hagfors, Sweden
T +46 563 185 00 - F +46 563 137 80 - kommun@hagfors.se - www.hagfors.se

 

Tekniska utskottet


Utvidgat samverkansavtal kring driften av Älvstrandsbadet

WB Bowling har ett samverkansavtal med Hagfors kommun där kommunen köper kassatjänst av det närliggande WB Bowling. WB Bowling arrenderar lokaler till bowlingverksamhet och kafeteria av kommunen. Kafeterian nyttjas dagtid främst av elever och kvällstid av badare, idrottare och bowlare. WB Bowling har bekostat stora delar av den utbyggnad av bowlingverksamheten i form av inventarier i banor och kök som gjordes i samverkan med kommunen.

Med syfte att ytterligare kunna få samordningsvinster mellan bowlingverksamheten, kafeterian och badet har parterna arbetat fram ett förslag på utvidgning av samverkansavtalet. Parter är Hagfors kommun och Älvstrandsbadet AB, till 100 % ägt av WB Bowling. Avtalet reglerar villkor för tjänsteköp, där Hagfors kommun utvidgar nu­varande tjänsteköp till att gälla alla badrelaterade tjänster på Älv­strandsbadet (verksamhetsövergång). Hagfors kommun ansvarar för badets tekniska drift och underhåll. Utveckling och utvärdering av verksamheten ska ske i samråd.

Älvstrandsbadet AB ska leverera tjänster som uppfyller politiska an­tagna målsättningar för verksamheten. Dessa regleras i två dokument, som biläggs avtalet.

1. Verksamhetsmål för Älvstrandsbadet, antaget av tekniska ut­skottet gällande kommunens övergripande målsättning för bad­verksamheten, i huvudsak för att trygga allmänhetens önskemål om utbud och tillgänglighet. Här villkoras vissa krav, och regleras hur de ska följas upp.

2. Riktlinjer för badverksamhet för skolan, antaget av barn- och bild­ningsnämnden, beskriver hur simundervisning ska bedrivas, vilka simfärdighetsmål som skall uppnås i olika åldrar och reglerar till­gängligheten på skolbad (hur många badlektioner elever ska få). Även här ska en uppföljning ske av måluppfyllelse tillsammans med skolans personal.

Förslag på beslut

Kommunfullmäktige godkänner före­slaget samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Älvstrandsbadet AB att gälla från 2009-01-01 - 2012-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning och på i övrigt angivna villkor.

Anna Sjörs

Teknisk chef