Starbreeze AB

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 20:31 CET

Prospekt avseende Starbreeze AB:s inbjudan till bolagets aktieägare att förvärva nyemitterade aktier i bolaget har upprättats samt godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, d v s från den 5-19 december 2003. För fullständig information om emissionen se prospektet ”Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)” utgivet av styrelsen i december 2003. Intresseanmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt kan erhållas från Mangold Fondkommission AB, telefon 08-454 9650 eller från Starbreeze, telefon 018-122834.

Klicka här för att ladda hem prospektet

(Genom att ladda hem prospektet accepterar jag nedanstående villkor)

Aktierna i Starbreeze AB (publ) är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än i Sverige. Detta prospekt får inte distribueras till, eller i, något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land.