Stormfågeln

Inbjudan till teckning av aktier och ändrat datum för nyemissionen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:57 CET

(Aktietorget: STRM B)

Styrelsen i Stormfågeln beslutade den 14 februari 2007 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av högst 1 766 360 aktier av serie B. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet vid fullteckning att öka med högst 176 636 kr från 1 766 355,40 till 1 942 991,40. Antalet aktier av serie B kommer att öka med högst 1 766 360 st. från 16 163 554 st. till 17 929 914 st.

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för de aktieägare som på avstämningsdagen den 13 mars 2007 är registrerade som ägare av aktier av serie B. Innehav av 10 aktier, oavsett aktieslag, medför rätt att teckna 1 ny aktie av serie B. Om emissionen ej fulltecknas med företrädesrätt äger styrelsen rätt att tilldela aktier utan företrädesrätt till emissionens högsta belopp på sätt som framgår på sid 15. Emissionskursen har fastställts till 5 kr per aktie, vilket medför att bolaget vid fullteckning tillförs 8 831 800 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 750.000 kr. De nya aktierna av serie B medför samma rätt som de förutvarande aktierna av serie B.

De sex största aktieägarna i bolaget kommer att teckna sig för minst 3 miljoner kr. Huvudägaren Torbjörn Eriksson tecknar sig för minst 1 miljon. De övriga fem tecknar sig fullt ut.

VILLKOREN I SAMMANDRAG

Anmälningsperiod m.m.

Anmälningsperiod: 16 - 30 mars 2007
Teckningskurs: 5 SEK per aktie
Sista dag för handel inkl teckningsrätt 8 mars 2007
Avstämningsdag: 13 mars 2007
Teckningsrätter: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen registrerad aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Stormfågeln.
Period för handel med teckningsrätter: 16 mars - 27 mars 2007
Kortnamn: STRM B
ISIN-kod: SE0001572496

Prospektet har 2007-02-20 givits in till Finansinspektionen för godkännande. Så snart detta skett, vilket tar 10 - 15 arbetsdagar, kommer prospektet att finnas tillgängligt på Stormfågelns och AktieTorgets hemsida. En broschyr med en sammanfattning kommer därefter att brevledes tillställas samtliga aktieägare.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Ullman, styrelseordförande
08-599 29 028
0708-19 19 29
magnus.ullman@lmlaw.se