Active Biotech AB

Indikationer avseende förlängd överlevnad med Active Biotechs TTS- cancerpreparat

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2003 10:19 CEST

Active Biotechs cancerprodukt TTS-CD2 (Tumour Targeted Superantigens) för behandling av bl.a. icke små-cellig lungcancer, uppvisar positiva resultat i en överlevnadsstudie.

Sextiosju (67) patienter ingår i den överlevnadsstudie som utförts som en uppföljning efter Fas I kliniska studier av TTS-produkten CD2. I Fas I-studierna, som utfördes i USA och Europa under 1998-2000, behandlades lungcancerpatienter med olika doser av TTS för att definiera biverkningar och maximal tolererbar dos (MTD). Prövningarna uppnådde sina mål och visade entydigt samma lovande resultat (för ytterligare information v.v besök www.activebiotech.com - press&news, 26 June 2001). Det är patienterna från dessa Fas I-studier som nu har följts upp i en så kallad överlevnadsstudie.

Medianöverlevnaden i denna tidiga kliniska studie uppmättes till 8,1 månader, vilket är fullt jämförbart med på marknaden förekommande behandlingar. Av patienterna i studien levde 25% i 17,4 månader eller längre. 1 års- och 2 års-överlevnaden var 43% respektive 12%. Överlevnadstiden för patienter med icke små-cellig lungcancer är mycket beroende av sjukdomsstatus. Patienterna i Active Biotechs studier tillhör gruppen avancerad icke små-cellig lungcancer stadium III och IV. Utvärderingen inkluderar samtliga patienter, oberoende av om de erhållit den optimala dosen eller ej.

TTS-produkten har en unik, immunsystem-medierad verkningsmekanism som ger betydligt mindre biverkningar än cellgiftsbehandling och strålning. En stor andel av patienterna i dessa Fas I-studier hade, innan studiernas början, genomgått minst en cellgiftsbehandling som de inte längre svarade på och hade därmed en mycket dålig prognos.

Professor Steinar Aamdal, Radiumhospitalet i Oslo, som ansvarade för den europeiska studien är entusiastisk över resultatet av uppföljningsstudien: "Detta är en helt ny behandlingsprincip för lungcancer. Många patienter blev stabiliserade i sin annars eskalerande sjukdom och trots att endast ett fåtal patienter svarade med tumörminskning, visar de nya resultaten att överlevnadstiden var överraskande lång hos dessa patienter som vanligtvis har kort tid kvar att leva".

Idag behandlas icke små-cellig lungcancer primärt med cellgifter och kirurgi. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder, då tillgänglig terapi ej ger tillfredsställande resultat.

Bakgrund:
Icke små-cellig lungcancer (NSCLC) är en av de vanligast förekommande tumörsjukdomarna. Den är också utan jämförelse den cancerform som uppvisar högst dödlighet. NSCLC drabbar närmare en halv miljon personer i världen varje år. Effektiva behandlingsmetoder saknas.

Lund den 23 april 2003
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information kring Active Biotech :
http://www.activebiotech.com.

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com