Miris AB

Indiskt avtal kan ge volymförsäljning

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:11 CEST

Miris presenterade nyligen ett avtal med indiska industrigruppen Chitale. Parternas målsättning är att förse Indiens mjölkinsamlingscentraler med Miris analysinstrument. beQuoted har talat med vd Tony Malmström om avtalet och den pågående nyemissionen.

Kostnadseffektiv tillverkning för indiska marknaden
Miris tecknade nyligen ett samarbetsavtal med det indiska elektronikföretaget Chitale Digitals. Företaget ingår i industrigruppen Chitale med betydande verksamheter inom mejeri- och livsmedelsbranschen.

- De sätter upp tillverkning, service och support för våra produkter och marknadsför dem i sitt område, berättar Miris vd Tony Malmström för beQuoted.

Chitales område, som motsvarar det uppsamlingsområde företaget har för sin mejeriverksamhet, täcker in de indiska delstaterna Maharashtra och Goa, med storstäder som Pune och Mumbai och en samlad befolkning på 110 miljoner människor.

Avtalet omfattar kontraktstillverkning av ett för indiska förhållanden specialanpassat analysinstrument. Miris räknar med att i framtiden kunna använda den här tillverkningen för export till andra regioner med likartade mjölkinsamlingsstrukturer, som Kina men även Sydamerika.

- Miris har med egen personal kvalitetskontrollerat den indiska tillverkningen på plats. Tillverkningen av indienspecifika instrument kompletterar Miris ordinarie tillverkning på Leab i Järlåsa, säger Tony Malmström.

Parallellt etableras ett indiskt dotterbolag, Miris India, som kommer att ägas till 100 procent av Miris.

- Den lokala representationen är helt avgörande för att det här ska fungera, fortsätter Tony Malmström och berättar att bolaget är mitt uppe i vd-rekryteringen till dotterbolagets huvudkontor i Pune.

Tony Malmström säger att den indiska tillverkningen ger en kostnadsfördel som möjliggör försäljningar i Indien. Ambitionen är att stegvis utrusta Chitale-gruppens cirka 1.000 mjölkuppsamlingsenheter med Miris instrument. Därefter riktar parterna blickarna mot övriga indiska delstater och angränsande länder.

Först instrument, sedan resten av sortimentet
Instrumentförsäljningen är det första av flera steg som Miris ser framför sig i den indiska satsningen. Tony Malmström fortsätter:

- Först bygger vi infrastruktur med våra instrument. Sedan behövs våra kalibreringsprodukter för att kontrollera infrastrukturen och våra förbrukningsartiklar för den löpande verksamheten. Detta kommer som ett andra steg.

Vid sidan av instrumenttillverkningen räknar bolaget med att lägga ut huvuddelen av tillverkningen av den nya produkten Miris Sonicator (provberedning av mjölk) till Chitale. På sikt är bolagets mål att allt som säljs i Indien också ska tillverkas där.

Världens största mjölkproducent växer snabbare
Indien är ingen ny marknad för Miris. Redan av slutet av 2007 fördes förhandlingar med parter inom den indiska mejeribranschen (se beQuoted nyhetsbrev nr 47 2007).

Under hösten 2008 genomfördes en större marknadssatsning med instrument särskilt framtagna för indiska förhållanden (se beQuoted nyhetsbrev nr 33 2008). Efter en lyckad utvärdering såldes ett första instrument i Indien i september 2009.

Köparen var Chitale Digitals och därefter har ett större antal instrument levererats till företaget.

Indien är världens största mjölkproducent. International Dairy Federation bedömer att den indiska mjölkproduktionen kommer att växa med drygt 3 procent per år framöver. Motsvarande prognos globalt ligger på drygt 2 procent.

På Indiens mer än 90.000 mjölkinsamlingsplatser och mejerier är behovet av att mäta mjölkens sammansättning stort, både för betalningsändamål och ur kvalitetssynpunkt. Landet har stora problem med fusk långt ut i produktionskedjan.

- De behöver teknik och metoder för att hindra dålig mjölk att ta sig in i systemet, dvs ute på alla de tusentals uppsamlingscentraler som finns. Indien kan inte få upp kvaliteten på sina mejeriprodukter med centraliserade lösningar men våra portabla och relativt billiga instrument möjliggör detta, säger Tony Malmström.

Nyemission för satsningar i Indien och USA
För att kunna genomföra nödvändiga inköp av nyckelkomponenter och instrument genomförs en nyemission, som i två steg kan tillföra Miris 16,2 miljoner kronor före omkostnader. Likviden ska också användas till satsningar i Indien och USA (se beQuoted nyhetsbrev nr 8 2011)

Erbjudandet består av en fullt säkerställd aktieemission om 11,2 miljoner kronor och en teckningsoption som löper ut i september 2012. Den kan då ge bolaget ytterligare 5 miljoner kronor som huvudsakligen ska användas till satsningen i Indien.

Genom de här satsningarna förväntar sig bolaget en årlig tillväxt på över 50 procent i år och nästa år. Bolaget räknar även med att visa ett positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat 2012. Fjolårsförsäljningen uppgick till 5,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -6,2 miljoner kronor.

Miris förväntningar på omsättningstillväxten ter sig ganska försiktiga sett till de stora satsningar bolaget gör i Indien och USA och den potential som torde finnas i de här marknaderna. När försäljningen tar fart ska resultatet hänga med upp. Tony Malmström fortsätter:

- Huvuddrivkrafterna för resultatförbättringen finns i satsningarna på bröstmjölksanalys i Europa och USA, samt ko- och buffelmjölksanalys i Indien och Kina. Licensintäkterna för LOSStandard från Arla Foods kommer också att bidra till utvecklingen. 

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Nyemissionen i korthet:

Teckningstid 3 juni - 20 juni
Teckningskurs 1,23 kr per unit
Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. Tre aktier ger rätt att teckna en unit, som innehåller tre nya aktier och en teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie.
Emissionen uppgår till 11,2 miljoner kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 5,0 miljoner kronor.
Högst 27.247.263 nya aktier emitteras genom aktieemissionen. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas emitteras ytterligare 9.082.421 aktier t.o.m. 28 september 2012.
Aktieemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser
och garantiåtaganden
De nya aktierna motsvarar 100 procent av företaget. Om därtill samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det sammantaget 133 procent av företaget.
Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 11,2 miljoner kronor före emissionen och 22,3 miljoner kronor efter emissionen