Mjölby kommun

Individen i fokus för alliansen och SPI

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:54 CET

Allians för Mjölby har tillsammans med SPI sedan tidigare enats om att skapa en politisk majoritet i Mjölby kommun de kommande fyra åren.

Samarbetet baseras på ömsesidigt förtroende och en gemensam syn på individen och dess behov av stöd och utveckling.

- Vi vill prioritera och förbättra stödet till äldre, stödet till elever med särskilda behov och stödet till funktionshindrade, säger Jan Åberg, förhandlare för moderaterna och fortsätter:

- Individen ska ges ett ökat inflytande över stödets inriktning och utformning. Möjligheterna till alternativa utförare ser vi därför som ett naturligt sätt att utöka valfriheten. Även ideella insatser ska uppmuntras och stödjas.

Resurserna omprioriteras
Förbättringar inom vård och omsorg bedömes kunna komma till stånd genom omprioriteringar så att resurser tas från de "hårda" nämnderna och tillförs de "mjuka". Förbättringarna kommer att ske i en takt som gör att kommunens ekonomi fortsätter att vara i balans.

Fler jobb ska skapas
Sysselsättningsläget i kommunen är för närvarande sämre än i riket, konstaterar alliansen och SPI. Regeringens arbete förväntas ge fler arbetstillfällen, vilket kvintetten ska följa upp med att fortsätta utvecklingen med att vara en företagarvänlig kommun. Närheten till fjärde storstadsregionen ska utnyttjas bättre och man ser detta som en möjlighet.

- Genom att erbjuda bra barnomsorg och skola samt goda kultur- och fritidsmöjligheter kommer kommunen att fortsätta att växa i en balanserad takt. Ytterligare skattebetalare kommer att stärka vår ekonomi och skapa mer resurser, säger Jan Åberg.
Tomter för bostäder och företag

I flyktingfrågan skriver alliansen och SPI att "förfrågan om utökad flyktingmottagning ska i varje situation prövas i en positiv anda". Någon utförligare beskrivning ges inte.

Programinriktningen avslutas med att de fem partierna konstaterar att tillskapandet av tomter för såväl bostäder som företag tillsammans med utbyggnaden av dubbelspåret är en viktig struktursatsning som måste intensifieras.