Västtrafik

Indragning av linjer med få resenärer

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 13:38 CET

Västtrafiks styrelse har idag godkänt effektiviseringar på 37 miljoner kronor på helårsnivå genom indragning av linjer med få resenärer. Förändringarna träder i kraft med start i augusti och berör främst busstrafiken i Västsverige.

På uppdrag av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland har Västtrafik gjort den hittills största genomgången av linjer med mycket få resenärer och låg kostnadstäckningsgrad. Uppdraget har varit att genomföra effektiviseringar på motsvarande 70 miljoner kronor på helårsnivå.

Grunden för arbetet har varit den modell för lågfrekvent resande som Västtrafiks styrelse tidigare antagit. För att räknas som lågfrekvent ska en busslinje ha färre än 8 resenärer per tur och en kostnadstäckningsgrad på under 33 procent. Dagens beslut omfattar linjer som ligger väl under gränsen för lågfrekvent resande.

–  Det ligger i vårt uppdrag att kontinuerligt se över verksamheten så att vi använder skattemedlen på bästa sätt. Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra runt med nästan tomma bussar, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

På grund av att Västtrafik tidigare fått kritik för bristande dialog har stor vikt har lagts vid samråd med berörda kommuner. Dialogen har genomförts i omgångar och har gett flera kreativa lösningar och förslag. En del av dessa har arbetats in i beslutsunderlaget och Västtrafik kommer att ta med resterande förslag in i arbetet med trafikplanen för nästa år.

–  Vi är beroende av kommunernas och trafikföretagens kunskaper och våra kunders synpunkter när vi planerar för förändringar i trafiken. Vi är medvetna om att tidplanen varit pressad men tycker att vi haft mycket bra diskussioner med berörda kommuner för att fatta så välgrundade beslut som möjligt, säger Andreas Almquist.

Eftersom de beslutade effektiviseringarna av lågfrekventa linjer inte når upp till målet på 70 miljoner kronor på helårsnivå krävs ytterligare åtgärder för att nå balans i budget för både 2013 och 2014. Arbetet med att ta fram dessa åtgärder kommer att påbörjas omgående.

För en komplett lista över påverkade linjer se bifogad bilaga. 

För mer information:
Andreas Almquist, utvecklingschef 0705-62 92 11
Camilla Holtet, chef trafikutveckling 0705-21 82 13
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.