Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins investeringar fortsätter att öka 2006

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:36 CET

Industriföretagen redovisar investeringsplaner för den svenska verksamheten år 2006 som uppgår till 63 miljarder kronor, enligt SCB:s enkät i februari. Planerna tyder på en fortsatt ökning av investeringsvolymen med cirka 5 procent. Investeringarna 2005 uppgick till 57 miljarder kronor, en ökning med hela 18 procent jämfört med 2004.

Investeringsuppgången som påbörjades i slutet av år 2004, resulterade i en ökning av industriföretagens investeringsvolym med 18 procent 2005. De investeringsplaner som företagen lämnat under februari tyder på att uppgången fortsätter under 2006, om än i något lägre takt. Enkätens resultat tyder på en ytterligare ökning av investeringsvolymen med cirka 5 procent jämfört med 2005.

För 2006 planerar de flesta industribranscher för ökande volymer. Inom gruvindustrin, som 2005 redovisade en ökning av investeringsvolymen med drygt 150 procent jämfört med 2004, tyder planerna för 2006 på en ytterligare höjning av nivån med cirka 70 procent. Investeringarna inom gruvindustrin når därmed den högsta nivån sedan 1980-talet. Företagen inom metallverk och metallvaruindustri liksom maskinindustri planerar också för investeringsökningar om 20 procent eller mer. Efter de tunga investeringarna inom massa- och pappersvaruindustri under 2005 väntas investeringsvolymen i branschen minska med ca 30 procent, vilket innebär en återgång till 2004 års investeringsnivå.

Flera industribranscher redovisar ökad investeringsvolym under 2005. Den kraftigaste ökningen, vid sidan av gruvindustrin, redovisas av företagen inom massa- och pappersindustrin med en volymökning på 40 procent jämfört med år 2004. Volymökningen för transportmedelsindustrin uppgick till 34 procent medan ökningarna för såväl kemisk industri som elektroindustri stannade vid drygt 20 procent.

Industrins investeringar 1994 – 2006


Utfall 1994 - 2005, planer 2006
Miljarder kronor, 2000 års priser

Ökande investeringar inom energisektorn
Energisektorns investeringar för år 2005 uppgick till 19,5 miljarder kronor i löpande priser, en kraftig volymökning med 30 procent jämfört med 2004. De investeringsplaner som redovisas för år 2006 uppgår till 23,7 miljarder kronor i löpande priser. Planerna tyder på en ytterligare ökning med drygt 10 procent jämfört med 2005 års höga nivå.

Varuhandelns investeringar minskar 2006
Varuhandelsföretagens investeringar för 2005 uppgick till 12,9 miljarder kronor, en volymökning med 28 procent jämfört med 2004. Partihandelsföretagen svarade för en kraftig ökning, medan investeringsökningen för handel och service av motorfordon stannade vid drygt 15 procent. För detaljhandelsföretagen redovisas en oförändrad investeringsnivå jämfört med år 2004.
Investeringsplanerna som redovisas för 2006 uppgår till 11,2 miljarder kronor för varuhandeln totalt, uppgifter som tyder på lägre investeringsnivå detta år.

Företagen inom uthyrning, forskning och företagstjänster redovisas investeringar för år 2005 som uppgick till 6,5 miljarder kronor, uppgifter som innebär en i stort oförändrad investeringsnivå jämfört med år 2004. De investeringsplaner som redovisas för år 2006 som uppgår till 5,9 miljarder kronor, och tyder på att investeringsnivån ligger kvar på samma nivå ytterligare ett år.

Bank- och försäkringsföretagens investeringar uppgick under 2005 till 3,6 miljarder kronor, en ökning av investeringsvolymen med 6 procent jämfört med 2004. Investeringsplanerna för 2006, 3,2 miljarder kronor, tyder på en fortsatt ökning av investeringsvolymen.

Investeringar för byggnadsverksamheten
Byggföretagens investeringar uppgick till 3,8 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar, en kraftig höjning av investeringsnivån med drygt 40 procent. Investeringsplanerna för 2006 redovisas till 3,0 miljarder kronor, vilket tyder på en lägre investeringsnivå jämfört med innevarande år.

Sammanställning finns på http://www.scb.se/templates/pressinfo____161608.asp

Definitioner och förklaringar

Investeringsenkäten i februari omfattar företag inom industri, handel, bygg- och anläggningsverksamhet, banker och försäkringsbolag samt vissa företagstjänster. Samtliga företag med mer än 200 anställda, samt ett urval bland företag med 20 – 199 anställda undersöks. Uppgifter för industriföretag med 10 – 19 anställda skattas av SCB enligt särskild modell. Inom företagstjänster samt bygg- och anläggningsverksamhet undersöks företag med 10 anställda och fler. Inom energisektorn undersöks företag med minst 5 anställda. Företagen inom transport- och magasinering undersöks inte i februarienkäten, men ingår liksom de fastighetsförvaltande företagen i de enkäter som genomförs i maj och oktober.
Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas genom att nationalräkenskaperna använder ett vidare investeringsbegrepp. I detta ingår datorprogram, såväl köpt som egenproducerad, leasing av kapitalföremål, där nationalräkenskaperna eftersträvar en fördelning på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.
Erfarenhetsmässigt avviker företagens faktiska investeringar från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar detta förhållande då vi på grundval av företagens uppgifter gjort en bedömning av investeringsvolymen 2006. Investeringsutvecklingen mellan 2 år beräknas alltid i ett fast penningvärde, för närvarande används år 2000 som basår.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande som avser majenkäten publiceras 2006-06-07 kl 9.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-50694576
Förfrågningar
Gunila Nockhammar
Tfn 08-50694550
E-post invest@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.