Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 1, 2012: Något ökat kapacitetsutnyttjande

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 09:37 CEST

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,7 procentenheter till 88,4 procent, i säsongrensade tal under första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011.

Industrins huvudgrupper uppvisade en blandad utveckling under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Inom insatsvaruindustrin ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,3 procentenheter till 88,4 procent, medan industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,4 procentenheter till 84,2 procent.

På årsbasis minskade totala industrins kapacitetsutnyttjande. Jämfört med första kvartalet förra året har kapacitetsutnyttjandet minskat med 0,4 procentenheter till 88,1 procent, i kalanderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333686.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade uppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade uppgifter.

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet fyra kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Från och med publiceringen av resultaten för tredje kvartalet säsongrensas samtliga serier med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher.

Från och med publiceringen av resultaten för fjärde kvartalet 2010 redovisas förutom faktiskt och säsongrensat kapacitetsutnyttjande även kalenderkorrigerade uppgifter och trendskattningar.

Modellöversyn

I samband med publicering i februari avseende data för fjärde kvartalet 2011 genomfördes en modellöversyn. Inga modeller har förändrats i samband med den årliga översynen.

Osäkerhetsmarginal

Från och med första kvartalet 2011 publiceras osäkerhetsmarginal jämte punktskattning av industrins kapacitetsutnyttjande. Punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall och avser den osäkerhet som beror på att statistiken är baserad på ett sannolikhetsurval av objekt.  Osäkerhetsmarginalen publiceras i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-17 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.