Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 3, 2010: Ökat kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:54 CET

Industrins kapacitetsutnyttjande steg med 1,7 procentenheter till 88,6 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Jämfört med tredje kvartalet 2009 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 9,6 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industri inklusive läkemedel ökade med 1,2 procentenheter till 85,3 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Inom stål- och metallverk steg kapacitetsutnyttjandet med 1,9 procentenheter till 90,8 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom industri för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 1,1 procentenheter till 88,4 procent.

Inom maskinindustrin steg kapacitetsutnyttjandet med 2,7 procentenheter till 89,5 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin ökade med 5,0 procentenheter till 90,8 procent.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2010, säsongrensade värden.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303453.aspx

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper

Inom gruppen industri för insatsvaror steg kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet med 1,9  procentenheter till 88,5 procent jämfört med andra kvartalet.

För gruppen industri för investeringsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 2,0 procentenheter till 90,7 procent.  

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror var kapacitetsutnyttjandet oförändrat och uppgick till 85,6 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procentenheter till 89,0 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI 2007. Säsongrensade värden
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303453.aspx

Definitioner och förklaringar
Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser säsongrensade uppgifter.

Revideringar
När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet fyra kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 2,5 procentenheter till 86,9 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Det innebär en revidering uppåt med 3,0 procentenheter. Den förhållandevis stora revideringen beror på att bortfallet har reducerats påtagligt och att korrigerade primäruppgifter har inkommit jämfört med den första publiceringen av resultaten för andra kvartalet.

Tillbakaräkning av tidsserier
Sedan föregående publicering har en tillbakaräkning till 1990 gjorts för samtliga branscher som publiceras i Sveriges statistiska databaser.

Säsongrensning

Fr.o.m. publiceringen av resultaten för tredje kvartalet säsongrensas samtliga serier med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-15 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.