Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 3, 2011: Små förändringar i kapacitetsutnyttjandet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:23 CET

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade marginellt med 0,3 procentenheter till 88,9 procent, i säsongrensade tal under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Inom industrin för insatsvaror minskade däremot kapacitetsutnyttjande med 0,4 procentenheter till 88,8 procent.

Industrins delbranscher uppvisade en blandad utveckling under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Inom stål- och metallverk minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,9 procentenheter till 90,7 procent.

På årsbasis ökade totala industrins kapacitetsutnyttjande marginellt. Jämfört med tredje kvartalet förra året har kapacitetsutnyttjandet ökat med 0,1 procentenheter till 88,5 procent, i kalanderkorrigerade tal.

För tabeller se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323644.aspx

Definitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade uppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade uppgifter.

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet fyra kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Från och med publiceringen av resultaten för tredje kvartalet säsongrensas samtliga serier med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher.

Från och med publiceringen av resultaten för fjärde kvartalet 2010 redovisas förutom faktiskt och säsongrensat kapacitetsutnyttjande även kalenderkorrigerade uppgifter och trendskattningar.

Osäkerhetsmarginal

Från och med första kvartalet 2011 publiceras osäkerhetsmarginal jämte punktskattning av industrins kapacitetsutnyttjande. Punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall och avser den osäkerhet som beror på att statistiken är baserad på ett sannolikhetsurval av objekt.  Osäkerhetsmarginalen publiceras i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-02-16 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post cecilia.westin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.