Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 4, 2010: Industrins kapacitetsutnyttjande fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:35 CET

Industrins kapacitetsutnyttjande steg med 0,2 procentenheter till 89,0 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet 2009 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 9,3 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industri inklusive läkemedel ökade med 0,7 procentenheter till 86,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Inom stål- och metallverk steg kapacitetsutnyttjandet med 0,2 procentenheter till 91,0 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom industri för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 1,7 procentenheter till 90,7 procent.

Inom maskinindustrin steg kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter till 90,9 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin ökade med 2,5 procentenheter till 94,0 procent.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2010, säsongrensade värden.

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308396.aspx

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins huvudgrupper
Inom gruppen industri för insatsvaror exkl. energi sjönk kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet med 0,3  procentenheter till 88,3 procent jämfört med tredje kvartalet.

Inom gruppen industri för energirelaterade insatsvaror minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,6 procentenheter till 84,5 procent.

För gruppen industri för investeringsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 1,5 procentenheter till 91,9 procent.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procentenheter till 84,6 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter till 88,5 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI 2007. Säsongrensade värden

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308396.aspx

Definitioner och förklaringar
Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade uppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade uppgifter.

Revideringar
När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet fyra kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Historiska tidsserier
SCB har tagit fram långa tidsserier för Industrins kapacitetsutnyttjande tillbaka till 1980. Ett urval av de branscher i SNI 2007 som för närvarande publiceras i Sveriges statistiska databaser (SSD) och överensstämmer bakåt i tiden har räknats tillbaka.

Tidsserierna publiceras i en historisk tabell på produktsidan för Industrins kapacitetsutnyttjande tillsammans med dokumentation om metod och kvalitet i serierna.

Säsongrensning

Fr.o.m. publiceringen av resultaten för tredje kvartalet säsongrensas samtliga serier med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher.

Fr.o.m. publiceringen av resultaten för fjärde kvartalet 2010 redovisas förutom faktiskt och säsongrensat kapacitetsutnyttjande även kalenderkorrigerade  uppgifter och trendskattningar.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-05-13 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.