Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 2:a kvartalet 2012: Minskning i industrins lager

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:52 CEST

Industrilagren minskade med 1,3 miljarder kronor under andra kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal, vilket motsvarar en nedgång på 0,7 procent i volym. I jämförelse med andra kvartalet föregående år minskade lagernivån med 0,5 procent.

Efter en uppgång under första kvartalet 2012 vände utvecklingen i industrins lager åter ned. Förändringen jämfört med närmast föregående kvartal är den minsta i absoluta tal på nästan två år. Lagernivån för insatsprodukter bidrog till den negativa utvecklingen med en minskning på 2,4 miljarder kronor. Färdiga varor och produkter i arbete ökade med 1,1 miljarder.

Industrin för petroleumprodukter stod för den största nedgången i lager med en minskning på 0,7 miljarder jämfört med närmast föregående kvartal. Även massa- och pappersindustrin samt annan transportmedelsindustri uppvisade stora nedgångar. Lagernivån för stål- och metallverk ökade mest med en uppgång på 0,4 miljarder.

Uppgifterna för det andra kvartalet är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i de totala lagren första kvartalet 2012 reviderats upp med drygt 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 3,0 miljarder.

Förändringar i industrins totala lager (2005 års priser)


För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338846.aspx

Definitioner och förklaringar


Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager). Med industrin totalt avses SNI avdelning B+C. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar vid kvartalets slut i 2005 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal respektive samma kvartal föregående år. Revideringar av förändringarna sker normalt enbart inom kalenderåret, men i samband med publiceringen för det första och andra kvartalet revideras även hela föregående år. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av det andra kvartalet på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-16 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent


SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar


Robin Zetterman
Tfn 08-506 943 61
E-post robin.zetterman@scb.se