Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 2:a kvartalet 2013: Svag nedgång i industrins lager

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 09:51 CEST

Industrins lager minskade med 0,9 miljarder kronor under andra kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,4 procent i volym.

Efter en stor uppgång under första kvartalet 2013 vände utvecklingen i industrins lager svagt ned. Lagernivån för insatsprodukter minskade med 3,0 miljarder kronor, medan lagernivån för färdiga varor och produkter i arbete ökade med 2,1 miljarder kronor.

Nedgången i totala lager skedde inom gruv- och mineralutvinningsindustrin såväl som tillverkningsindustrin. Utvecklingen inom tillverkningsindustrin var blandad där drygt hälften av delbranscherna utvecklades negativt. Svagast var utvecklingen i industrin för petroleumprodukter med en nedgång på 1,1 miljarder kronor. Av de delbranscher inom tillverkningsindustrin som hade en positiv utveckling var ökningen störst inom läkemedelsindustrin med en uppgång på 1,9 miljarder kronor.

Uppgifterna för andra kvartalet 2013 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i de totala lagren första kvartalet 2013 reviderats upp med 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 8,3 miljarder kronor.

Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)   Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)

( se tabell )

*Lagerförändring senaste kvartalet/lagerstock föregående kvartal.

Definitioner och förklaringar

Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager). Med industrin totalt avses SNI avdelning B+C. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar vid kvartalets slut i 2010 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal. Revideringar av förändringarna sker normalt enbart inom kalenderåret, men i samband med publiceringen för det första och andra kvartalet revideras även hela föregående år. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av det andra kvartalet på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2013-11-15.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Rickard Bengtsberg
Tfn 08-506 948 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post fornamn.efternamn@scb.se