Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 3:e kvartalet 2010: Lagernivåerna inom industrin fortsatt uppåt

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:48 CET

Industrin byggde upp lagren med 2,7 miljarder kronor under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en uppgång med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet. Även jämfört med tredje kvartalet 2009 har den totala lagerstocken inom industrin ökat. Ökningen uppmättes till 2,1 procent.

Tendensen med stigande lager fortsatte även under det tredje kvartalet 2010. Uppgången under det tredje kvartalet uppmättes till 2,7 miljarder kronor eller 1,5 procent jämfört med det andra kvartalet. Lager av insatsvaror bidrog med 1,7 miljarder till uppgången under det tredje kvartalet efter att ha haft en svagare utveckling under det andra kvartalet. I jämförelse med tredje kvartalet 2009 har industrins totala lager ökat med 2,1 procent.

Industrisektorn brukar delas in i fem huvudgrupper. Bland dessa huvudgrupper svarade industrin för investeringsvaror för större delen av uppgången under kvartal 3. Den totala lagerökningen var 2,2 miljarder kronor i jämförelse med andra kvartalet, vilket motsvarar en förändring på 2,9 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2009 har den totala lagerstocken inom industrin för investeringsvaror ökat med 5,5 procent.

Under andra kvartalet 2010 steg värdet på de totala lagren med 4,0 miljarder kronor, vilket innebär en revidering uppåt med 0,2 miljarder från föregående publiceringstillfälle.

Dator- och elektronikindustri störst bidrag

Inom tillverkningsindustrin var det främst industrin för datorer och elektronik (SNI 26) som bidrog till uppgången i industrins totala lager under det tredje kvartalet. Lagren ökade där med 1,9 miljarder kronor eller 10,7 procent jämfört med föregående kvartal. Dator- och elektronikindustrin tillsammans med industrin för motorfordon (SNI 29), kan förklara hela lagerökningen inom industrin under tredje kvartalet.

Förändringar i industrins totala lager (2005 års priser)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303445.aspx

Definitioner och förklaringar
Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager).

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar i 2005 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal respektive samma kvartal föregående år. Revideringar sker normalt enbart inom urvalsåret men i samband med publiceringen för kvartal 1 och 2 revideras även föregående års siffror. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av kvartal 2 på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Från och med första kvartalet 2009 redovisas statistiken över industrins lager efter Svensk Näringsgrensindelning 2007 där industrin totalt definieras som SNI avdelning B+C.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-15 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se
Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.