Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 3:e kvartalet 2011: Industrilagren vände nedåt under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:18 CET

Industrilagren minskade med 1,7 miljarder kronor under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2011, vilket motsvarar en nedgång med 0,9 procent i volym. Vid en jämförelse med tredje kvartalet 2010 ökade lagernivån med 5,4 procent.

Efter två kvartal med stigande lagernivåer så minskade lagernivåerna under det tredje kvartalet. Nedgången under det tredje kvartalet uppmättes till 1,7 miljarder jämfört med det andra kvartalet. Färdiga varor och produkter i arbete minskade med 2,9 miljarder, lagernivån för insatsprodukter ökade under samma period med 1,2 miljarder. I jämförelse med tredje kvartalet 2010 har de totala lagernivåerna ökat med 5,4 procent.

Uppgifterna för det tredje kvartalet är preliminära. Under det andra kvartalet 2011 ökade värdet på de totala lagren med 3,7 miljarder kronor, vilket innebär en revidering nedåt med 0,6 miljarder från föregående publiceringstillfälle.

Övrig transportmedelindustri minskade mest

Flertalet branscher bidrog till den minskade lagernivån under tredje kvartalet. Övrig transportmedelindustri  (SNI 30) svarade för den största lagerminskningen. Lagernivån minskade med 1,2 miljarder eller 14,7 procent under tredje kvartalet efter att ha minskat med 0,9 miljarder under andra kvartalet 2011. Motorfordonsindustrin (SNI 29) minskade lagren med 0,5 miljarder eller 3 procent under tredje kvartalet. Industrin för metallvaror (SNI 25) gick emot strömmen där lagernivån ökade med 0,6 miljarder eller 5,6 procent under tredje kvartalet.

För tabeller se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323818.aspx

Definitioner och förklaringar

Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager). Med industrin totalt avses SNI avdelning B+C. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar vid kvartalets slut i 2005 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal respektive samma kvartal föregående år. Revideringar av förändringarna sker normalt enbart inom kalenderåret, men i samband med publiceringen för det första och andra kvartalet revideras även hela föregående år. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av det andra kvartalet på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-02-16 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Robin Zetterman
Tfn 08-506 943 61
E-post robin.zetterman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.