Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager 4:e kvartalet 2009: Året präglades av lagerneddragningar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:37 CET

Industrins lager minskade i värde med 6,1 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2009. Det motsvarar en nedgång med 3,4 procent jämfört med föregående kvartal. Industrins totala lager har sjunkit under hela 2009.

I jämförelse med fjärde kvartalet 2008 har den totala lagerstocken för industrin minskat med 11,1 procent. Tredje kvartalet 2009 sjönk värdet på lagren med 8,0 miljarder kronor, vilket innebär en revidering nedåt med 0,8 miljarder från föregående publicering.

Industrisektorn brukar delas in i fem huvudgrupper. Bland dessa fem grupper svarade industrin för investeringsvaror, med bland annat fordonsindustri och övrig maskinindustri, i princip för hela nedgången. Där var lagerminskningen 6,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 8,7 procent. Minskningar i lagren av produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor förklarade 4,9 miljarder av nedgången i lagren inom industrin för investeringsvaror. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 har lagren minskat med 14,7 procent.

Övrig maskinindustri störst lagerförändring

Övrig maskinindustri stod för det största bidraget till lagerförändringen under kvartalet. Där minskade lagren med 2,7 miljarder kronor eller 9,9 procent.  Minskade lager av produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor svarade för majoriteten av nedgången eller 2,4 miljarder. Vid en jämförelse mellan fjärde kvartalet i år och samma period föregående år minskade den totala lagerstocken med 25,3 procent inom den övriga maskinindustrin.

Fordonsindustrin god tvåa i lagerminskning

Fordonsindustrin bidrog nästan lika mycket till den totala lagerminskningen som den övriga maskinindustrin., Där beräknades neddragningen till 2,1 miljarder kronor eller 14,4 procent. Reduceringar av lager av produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor stod för i princip hela nedgången. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 sjönk de totala lagren med 19,2 procent.

Stål- och metallverken gick mot strömmen

Stål- och metallverken ökade sina lager med 0,7 miljarder kronor eller 4,7 procent. Här svarade ökningar av insatsvarulagren för uppgången som bidrog med 0,5 miljarder. Mätt som förändring från fjärde kvartalet 2008 har de totala lagren inom industrin för stål- och metallverk ändå minskat med 27,3 procent.

 

 

Förändringar i industrins totala lager - se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287422.aspx

Definitioner och förklaringar

Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor.
Alla redovisade förändringar utgår från värden i 2005 års prisnivå.

Från och med första kvartalet 2009 redovisas statistiken över industrins lager efter Svensk Näringsgrensindelning 2007. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

 

 

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-11 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

 

 

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

FörfrågningarHenrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.