Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 4:e kvartalet 2010: Lagernivåerna svagt nedåt under slutet av 2010

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:39 CET

Industrin minskade sina lager med 0,5 miljarder kronor under årets fjärde kvartal, vilket motsvarar en nedgång med 0,3 procent jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet 2009 fortsätter den totala lagerstocken inom industrin att öka. Ökningen uppmättes till 8,4 procent.

Tendensen med stigande lagernivåer bröts under årets sista kvartal. Nedgången under det fjärde kvartalet var dock måttlig och uppmättes till 0,5 miljarder kronor eller 0,3 procent jämfört med det tredje kvartalet. Sjunkande lager av insatsvaror bidrog med 1,2 miljarder kronor till nedgången under det fjärde kvartalet efter en uppgång under det tredje kvartalet. I jämförelse med fjärde kvartalet 2009 har industrins totala lager ökat med 8,4 procent.

Uppgifterna för det fjärde kvartalet är preliminära. Under tredje kvartalet 2010 steg värdet på de totala lagren med 3,7 miljarder kronor, vilket innebär en revidering uppåt med 1,1 miljarder från föregående publiceringstillfälle.

Dator- och elektronikindustri bidrog mest
Flertalet branscher bidrog till nedgången under kvartalet. Industrin för datorer och elektronik (SNI 26) bidrog mest till nedgången i industrins totala lager under det fjärde kvartalet. Efter en uppgång under föregående kvartal sjönk lagernivåerna med 1,1 miljarder kronor eller 5,5 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Tillsammans med motorfordonsindustrin är dator- och elektronikindustrin de två branscher som har ökat sina lager mest jämfört med fjärde kvartalet 2009. Ökningen i lagerstocken på årsbasis uppgick till 40,0 procent inom industrin för datorer och elektronik.

Motorfordonsindustrin gick mot strömmen
Den bransch som gick starkast mot strömmen och dämpade den negativa utvecklingen var motorfordonsindustrin (SNI 29). Inom motorfordonsindustrin fortsatte lagerökningarna även under det fjärde kvartalet och förändringen uppmättes till 2,0 miljarder kronor eller en förändring i lagerstocken motsvarande 13,4 procent. Ökningen i lagerstocken jämfört med fjärde kvartalet 2009 uppmättes till 36,3 procent.

Förändringar i industrins totala lager (2005 års priser)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308388.aspx

Definitioner och förklaringar
Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager). Med industrin totalt avses SNI avdelning B+C. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar vid kvartalets slut i 2005 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal respektive samma kvartal föregående år. Revideringar sker normalt enbart inom urvalsåret, det vill säga från fjärde kvartalet föregående år och framåt, men i samband med publiceringen för det första och andra kvartalet revideras hela föregående urvalsår. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av det andra kvartalet på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-05-13 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se
Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.