Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager, 4:e kvartalet 2012: Stor minskning i industrins lager

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 12:06 CET

Industrins lager minskade med 11,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång på 6,2 procent i volym.

Efter en uppgång under tredje kvartalet 2012 vände utvecklingen i industrins lager ned. Lagerförändringen för insatsprodukter så väl som för färdiga varor och produkter i arbete bidrog båda till den negativa utvecklingen. Lagernivån för insatsprodukter minskade med cirka 3,6 miljarder kronor, medan lagernivån för färdiga varor och produkter i arbete minskade med cirka 8 miljarder kronor.

Nedgången skedde inom tillverkningsindustrin där nästan alla delbranscher visade en negativ utveckling. Störst var nedgången i lagernivån inom elektronikvaruindustrin med en minskning på 2,6 miljarder kronor, följt av motorfordonsindustrin med en minskning på 2,1 miljarder kronor. Kemisk industri var en av få branscher som hade positiv utveckling med en uppgång på 0,3 miljarder kronor.

Uppgifterna för det fjärde kvartalet är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i de totala lagren tredje kvartalet 2012 reviderats ned med 0,7 miljarder kronor till en uppgång på 2,8 miljarder kronor.

Industrins lager minskade 2012

Sett över hela 2012 minskade industrins lager med 8,6 miljarder kronor. Utvecklingen under året var blandad inom industrins delbranscher där en majoritet uppvisade en positiv utveckling sett över årets tre första kvartal sammantaget. Under fjärde kvartalet vände utvecklingen ned och en majoritet av branscherna visade upp en negativ utveckling sett över hela året.

Förändringar i industrins totala lager (2005 års priser)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____350382.aspx

*Lagerförändring senaste kvartalet/lagerstock föregående kvartal.

Från och med publiceringen av kvartal 1 2013 kommer uppgifterna för Industrins lager att publiceras i 2010 års fasta priser. Uppgifterna i löpande kvartalsmedelpriser kommer liksom tidigare att publiceras i Statistikdatabasen. Industrins lager är en del av undersökningen Konjunkturstatistik för industrin där man enligt krav från Eurostat övergår till referensår 2010 för Industriproduktionsindex samt basår 2010 för Industrins leverans- och orderläge. I samband med omräkningen till 2010 års fasta priser kommer hela serien för lagerstatistiken att revideras. Där det är relevant kommer man att ta hänsyn till nya uppgifter i indata, både i grunddata och vid sammanvägningen av prisindex.

Definitioner och förklaringar

Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager). Med industrin totalt avses SNI avdelning B+C. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Alla redovisade förändringar är beräknade utifrån lagerstockar vid kvartalets slut i 2005 års prisnivå, det vill säga i fasta priser, om ej annat nämns samt avser ej kalender- och säsongrensade data. De procentuella förändringarna är även de beräknade utifrån lagerstockar i fasta priser och redovisas jämfört med föregående kvartal. Revideringar av förändringarna sker normalt enbart inom kalenderåret, men i samband med publiceringen för det första och andra kvartalet revideras även hela föregående år. Osäkerheten är normalt större vid första publiceringen av det andra kvartalet på grund av en lägre svarsfrekvens under sommaren.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Ebba Hartzell
Tfn 08-506 946 39
E-post ebba.hartzell@scb.se
Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post cecilia.westin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.