Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins lager kv 2, 2007: Fortsatt ökade industrilager under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:40 CEST

Mellan första och andra kvartalet 2007 ökade de totala industrilagren med 3,0 procent. Denna ökning följde på en ökning under första kvartalet på 6,3 procent. Jämfört med andra kvartalet föregående år ökade lagren med 5,7 procent.

Ökningen under andra kvartalet 2007 medför att lagren når sin högsta notering sedan nya skattningsmetoder infördes 1995.

Industrin delas i redovisningen upp i fyra delgrupper beroende på vilken bransch företaget tillhör. Av dessa delgrupper var det industri för icke varaktiga konsumtionsvaror som hade den största procentuella lagerökningen på 7,7 procent. Den största ökningen i kronor stod industri för insatsvaror exkl energi för på 3 101 mdkr.

Lagrens volymutveckling för industrin (1:a kvartalet 1998 =100)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210900.asp

Av de branscher som hade en lagerökning under andra kvartalet fanns de största procentuella ökningarna i branscherna trävaruindustri och jord- och stenvaruindustri. Branschen trävaruindustri stod även för den största ökningen i kronor med 1 615 mdkr.

Den bransch som hade den största minskningen i kronor under andra kvartalet var industri för petroleumraffinaderi mm. Denna bransch stod även för den största procentuella minskningen då den minskade med 16,4 procent från föregående kvartal.

Förändring av industrins totala lager (mkr och procent)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210900.asp


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-11-13 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.