Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, april 2013: Fallande orderingång

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:45 CEST

Industrins orderingång föll i april efter den stora uppgången i mars. Nedgången var i säsongrensade tal 10,3 procent jämfört med föregående månad. Vid en jämförelse mellan april i år och motsvarande månad föregående år, ökade orderingången med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Som följd av den stora orderingången i mars innebar april minskad orderingång för den totala industrin. Utvecklingen drevs främst av nedgångar i annan transportmedelsindustri och elektronikvaruindustrin, vilka var de branscher som ökade mest föregående månad. Trots den stora nedgången för den totala industrin redovisades stor uppgång i motorfordonsindustrin vars order till exportmarknaden ökade mest. Den senaste tremånadersperioden, februari-april 2013, ökade orderingången med 5,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, november 2012-januari 2013, i säsongrensade tal. Ökningen förklaras av de positiva utvecklingarna i februari och mars.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisades nedgångar på 21,8 respektive 0,2 procent på månadsbasis. Hemma- och exportmarknadens tremånadersjämförelser visade, likt den totala marknadens, positiva utvecklingstal på 10,3 respektive 2,4 procent.

På årsbasis fortsatte den positiva utvecklingen för tredje månaden i följd. I april ökade orderingången med 1,7 procent jämfört med april föregående år. Motsvarande jämförelse för hemma- och exportmarknaden gav ett splittrat resultat med en nedgång på 4,6 procent på hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade med 6,5 procent.

Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i mars reviderats upp med 0,6 procentenheter till en uppgång på 11,1 procent. Förändringen av orderingång i mars jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 11,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

( se tabell )

Svag minskning av industrins leveranser

Industrins leveranser minskade med 0,5 procent i april jämfört med mars i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade nedgång på 1,7 procent för hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade svagt med 0,3 procent.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 6,1 procent medan leveranserna på exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 1,3 procent. Förändringen av leveranser i mars jämfört med samma månad föregående år har inte reviderats utan ligger kvar på en nedgång på 1,1 procent.

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industrins leverans- och orderläge säsongrensas från och med referensmånad februari 2013 med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS® programsystem. Alla serier säsongrensas individuellt. X-12-ARIMA är en av två programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik (den andra är Tramo Seats). Proceduren X12 inom SAS® programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning på SCB.

I X-12-ARIMA används glidande medelvärden för att skatta trend och säsongsvariationer. ARIMA modeller används i mindre utsträckning för att identifiera extrema värden (så kallade outliers), skatta deterministiska effekter så som kalendereffekt samt att prognostisera faktiska tidsserier. Då säsongrensning är beroende av prognoser och modellval uppstår revideringar i de säsongrensade uppgifterna när ny månadsdata tillkommer. Enligt rekommendation från Eurostat bör säsongrensning samt val av modell ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av Nationalräkenskaperna, Industrins leverans- och orderläge och Industriproduktionsindex m.fl.

Modellöversyn 
En modellöversyn (inklusive outlierspecifikation) genomfördes i publiceringen i april 2013 avseende data för februari 2013 i samband med lansering av ett nytt säsongrensningssystem.

Nästa modellöversyn planeras till början av 2014.

International comparisons

For international comparisons, please refer to Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-08 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Rickard Bengtsberg
Tfn 08-506 948 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se