Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, augusti 2010: Minskad orderingång i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:53 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301526.aspx

Orderingången till den svenska industrin minskade med 5,8 procent under augusti jämfört med juli. Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) sjönk orderingången med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj). Orderingången under augusti 2010 ökade med 13,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Orderingången från hemmamarknaden minskade med 5,7 procent under augusti jämfört med juli, efter att ha ökat med 6,9 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången från hemmamarknaden med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 6,0 procent under augusti jämfört med juli, efter att ha ökat med 3,1 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången från exportmarknaden med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 13,1 procent under augusti jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 7,1 procent, och för exportmarknaden en ökning med 18,4 procent. Antalet arbetsdagar var 22 under augusti 2010 jämfört med 21 under augusti 2009.

Hittills under 2010 (januari-augusti) har den totala orderingången till industrin ökat med 14,2 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 7,0 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 20,2 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i orderingången mellan juni och juli reviderats ned med 1,0 procentenheter till 4,6 procent. Förändring av orderingången mellan juli i år och juli 2009 har likaså reviderats ned med 1,0 procentenheter till 11,3 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 4,3 procent under augusti jämfört med juli, efter att ha ökat med 2,3 procent under juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången till investeringsvaruindustrin med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt annan transportmedelsindustri (SNI 30) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik steg med 7,3 procent under augusti jämfört med juli och med 6,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri ökade med 0,7 procent under augusti jämfört med juli, men minskade med 3,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin sjönk med 12,0 procent under augusti jämfört med juli, men ökade med 0,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till annan transportmedelsindustri minskade med 1,1 procent under augusti jämfört med juli och med 15,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 10,6 procent under augusti jämfört med juli och med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 0,6 procent under augusti jämfört med juli och med 1,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 5,5 procent under augusti jämfört med juli, men ökade med 4,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser sjönk under augusti

Industrins leveranser minskade med 6,5 procent under augusti jämfört med juli men ökade med 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 9,0 procent under augusti jämfört med juli, men steg med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 4,9 procent under augusti jämfört med juli, men ökade med 1,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna steg med 13,4 procent under augusti i år jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 8,3 procent och för exportmarknaden en ökning med 18,0 procent.

Hittills under 2010 (januari-augusti) har industrins totala leveranser ökat med 10,0 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 5,6 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 13,6 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i industrins leveranser mellan juni och juli reviderats upp med 0,8 procentenheter till 6,0 procent. Förändringen av leveranserna mellan juli i år och juli 2009 har reviderats upp med 0,1 procentenheter till 15,4 procent.

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-10 kl. 09.30.




Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.