Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, december 2010: Ökad orderingång i december

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:48 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 0,8 procent under december jämfört med november. Under fjärde kvartalet steg orderingången med 4,2 procent jämfört med tredje kvartalet. Orderingången under december 2010 ökade med 17,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 2,9 procent under december jämfört med november, efter att ha minskat med 2,1 procent under november jämfört med oktober. Under fjärde kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 1,9 procent jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden sjönk med 0,6 procent under december jämfört med november, efter att ha minskat med 0,8 procent under november jämfört med oktober. Under fjärde kvartalet steg däremot orderingången från exportmarknaden med 5,9 procent jämfört med tredje kvartalet.

Den totala orderingången ökade med 17,7 procent under december 2010 jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 13,6 procent och för exportmarknaden en ökning med 20,8 procent. Antalet arbetsdagar var 21 under december 2010 jämfört med 20 under december 2009.

Under 2010 har den totala orderingången till industrin ökat med 13,9 procent jämfört med 2009. Orderingången från hemmamarknaden har under 2010 ökat med 7,4 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 19,1 procent.

Uppgifterna för december månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i orderingången mellan oktober och november reviderats upp med 0,7 procentenheter till en nedgång på 1,3 procent. Förändringen av orderingången mellan november 2010 och november föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 15,8 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 5,2 procent under december jämfört med november, efter att ha minskat med 2,5 procent under november jämfört med oktober. Under fjärde kvartalet steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 10,5 procent jämfört med tredje kvartalet.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt annan transportmedelsindustri (SNI 30) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik steg med 13,2 procent under december jämfört med november och med 15,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 8,5 procent under december jämfört med november, men ökade med 7,5 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindustrin steg med 12,0 procent under december jämfört med november och med 11,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till annan transportmedelsindustri sjönk med 30,8 procent under december jämfört med november och med 0,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 0,4 procent under december jämfört med november och med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 7,2 procent under december jämfört med november och med 0,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 5,5 procent under december jämfört med november och med 6,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308211.aspx

Industrins leveranser steg i december
Industrins leveranser steg med 0,2 procent under december jämfört med november och med 1,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 0,8 procent under december jämfört med november, men  var oförändrade under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden ökade med 1,0 procent under december jämfört med november och med 2,0 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

De totala leveranserna steg med 16,7 procent under december 2010 jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 12,3 procent och för exportmarknaden en ökning med 19,9 procent.

Under 2010 har industrins totala leveranser ökat med 11,4 procent jämfört med 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har under 2010 ökat med 6,7 procent, medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 15,1 procent.

Uppgifterna för december månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins leveranser mellan oktober och november reviderats upp med 0,1 procentenheter till en nedgång på 1,5 procent. Förändringen av leveranserna mellan november 2010 och november föregående år har reviderats upp med 0,3 procentenheter till en uppgång på 17,2 procent.

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.
Sedan föregående  publicering har resultaten för januari-november 2010 reviderats.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-09 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.