Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, december 2012: Ökad orderingång

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:03 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 7,7 procent i december jämfört med november i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan december och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 2,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher visade majoriteten, med några få undantag, positiv utveckling. Industrin för petroleumprodukter och motorfordonsindustrin utvecklades svagast medan elektronikvaruindustrin och industrin för metallvaror gick starkast. Under fjärde kvartalet ökade den totala orderingången med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet.

Till skillnad från förra månaden uppvisade både hemma- och exportmarknaden positiv utveckling i december jämfört med november med uppgångar på 2,4 respektive 11,2 procent. Under fjärde kvartalet minskade dock orderingången till hemmamarknaden med 1,6 procent jämfört med tredje kvartalet. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden uppvisade en ökning med 1,3 procent.

På årsbasis fortsatte den totala orderingången att minska. I december sjönk den med 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden gav en nedgång på 7,1 procent och för exportmarknaden en uppgång på 0,2 procent.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i november jämfört med oktober reviderats upp med 0,4 procentenheter till en nedgång på 4,8 procent. Förändringen av orderingången i november jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 3,2 procent.

Minskad orderingång 2012

Orderingången till svensk industri minskade betydligt 2008 och 2009. Efter två år av början till återhämtning föll återigen orderingången 2012. Fallet gällde för såväl den totala marknaden som hemma- och exportmarknaden. För den totala industrin minskade orderingången med 6,0 procent 2012 jämfört med 2011. Nedgången var tydlig inom majoriteten av industrins delbranscher. Bland industrins huvudgrupper utvecklades endast industrin för energirelaterade insatsvaror positivt 2012. Störst nedgång hade industrin för investeringsvaror som också visade starkast återhämtning föregående år.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349842.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Industrins leveranser ökade

Industrins totala leveranser ökade med 1,2 procent i säsongrensade tal i december jämfört med november. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade en minskning på 0,6 procent för hemmamarknaden och en ökning med 2,2 procent för exportmarknaden.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 1,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 5,9 procent för hemmamarknaden och en uppgång på 1,7 för exportmarknaden.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i november jämfört med oktober reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 2,9 procent. Förändringen i industrins totala leveranser i november jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,9 procentenheter till en nedgång på 3,9 procent.

Nytt basår från januari 2013

Från och med publicering av januari 2013 kommer statistiken över Industrins leverans- och orderläge att publiceras med nytt basår, 2010=100. Detta enligt krav från Eurostat. Det nya basåret kommer att påverka indexserien samt utvecklingstalen. I beräkningarna av indexserierna används prisindex med nytt referensår, 2010=100, för att fastprisberäkna de ingående uppgifterna. Där det är relevant kommer man att ta hänsyn till nya prisindex vilket kan leda till ytterligare revideringar av utvecklingstalen. De nya indexserierna kommer att sträcka sig från januari 2000 och framåt.

Definitioner och förklaringar Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Vid publicering avseende december 2012 reviderades materialet tolv månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt

Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Vid säsongrensningen av industrins leveranser och order säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.

Tramo-Seats är en av de två programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl .

Modellöversyn

En modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 på grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende januari 2013.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Introduction to Eurostat Short Term Business Statistics

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-08 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.