Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, juni 2013: Ökad orderingång

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 10:43 CEST

Industrins orderingång vände uppåt i juni och redovisade en ökning med 1,9 procent jämfört med maj, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan juni i år och motsvarande månad föregående år sjönk orderingången med 5,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Hittills i år har orderingången fluktuerat med stora uppgångar som följts av lika stora nedgångar. Efter två månader med negativ utveckling vände orderingången och redovisade en uppgång i juni jämfört med maj. Bland industrins delbranscher var utvecklingen dock blandad. Industrin för elapparatur och övrig maskinindustri utvecklades starkast medan annan transportmedelsindustri gick svagast. Under andra kvartalet minskade den totala orderingången med 5,0 procent jämfört med första kvartalet, i säsongrensade tal.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisades uppgångar på 2,2 respektive 1,7 procent på månadsbasis. Under andra kvartalet minskade dock orderingången till hemmamarknaden med 12,2 procent medan den ökade med 0,2 procent till exportmarknaden.

På årsbasis minskade orderingången för andra månaden i rad. I juni sjönk den med 5,3 procent jämfört med samma månad förra året, i kalenderkorrigerade tal. Nedgången var främst driven av hemmamarknadens minskning på 12,8 procent medan exportmarknaden redovisade en uppgång på 0,3 procent.

Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i maj jämfört med april reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 2,7 procent. Förändringen av orderingång i maj jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,4 procentenheter till en nedgång på 6,5 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell se här

Uppgång i leveranserna

Industrins leveranser ökade med 2,7 procent i juni jämfört med maj i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade uppgångar på 0,7 respektive 3,9 procent.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 0,9 procent i kalenderkorrigerade tal. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 6,9 procent medan leveranserna till exportmarknaden ökade med 3,1 procent.
Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i maj jämfört med april reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 0,5 procent. Förändringen av leveranser i maj jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en nedgång på 4,9 procent.

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt

Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industrins leverans- och orderläge säsongrensas från och med referensmånad februari 2013 med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS® programsystem. Alla serier säsongrensas individuellt. X-12-ARIMA är en av två programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik (den andra är Tramo Seats). Proceduren X12 inom SAS® programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning på SCB.

I X-12-ARIMA används glidande medelvärden för att skatta trend och säsongsvariationer. ARIMA modeller används i mindre utsträckning för att identifiera extrema värden (så kallade outliers), skatta deterministiska effekter så som kalendereffekt samt att prognostisera faktiska tidsserier. Då säsongrensning är beroende av prognoser och modellval uppstår revideringar i de säsongrensade uppgifterna när ny månadsdata tillkommer. Enligt rekommendation från Eurostat bör säsongrensning samt val av modell ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av Nationalräkenskaperna, Industrins leverans- och orderläge och Industriproduktionsindex m.fl.

Modellöversyn
En modellöversyn (inklusive outlierspecifikation) genomfördes i publiceringen i april 2013 avseende data för februari 2013 i samband med lansering av ett nytt säsongrensningssystem.

Nästa modellöversyn planeras till början av 2014.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-10 kl. 09.30.

Logotyp 
Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

David Lööv
Tfn 08-506 947 71 
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.