Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge, september 2011: Fortsatt minskad orderingång

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 09:59 CET

Orderingången till den svenska industrin minskade med 0,9 procent i säsongrensade tal i september jämfört med augusti. Vid en jämförelse mellan september och motsvarande månad föregående år, ökade orderingången med 1,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins delbranscher uppvisade en blandad utveckling i september jämfört med augusti. Svagast utveckling hade industrin för elapparatur och övrig transportmedelsindustri, medan elektronikvaruindustrin utvecklades starkast. Under tredje kvartalet minskade den totala orderingången med 0,6 procent jämfört andra kvartalet.

Från hemmamarknaden ökade orderingången med 1,7 procent i september jämfört med augusti, efter att ha ökat med 0,3 procent i augusti jämfört med juli. Under tredje kvartalet sjönk orderingången med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden sjönk däremot med 2,6 procent i september jämfört med augusti, efter att ha minskat med 1,0 procent i augusti jämfört med juli. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 0,1 procent jämfört med andra kvartalet.

På årsbasis ökade den totala orderingången. I september ökade den med 1,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,8 procent och för exportmarknaden med 2,5 procent.

Uppgifterna för september månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången mellan augusti och juli inte reviderats utan ligger kvar på en nedgång på 0,5 procent. Förändringen av orderingången mellan augusti i år och samma månad året innan har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 8,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell, se här!

Industrins leveranser oförändrade
Industrins totala leveranser var oförändrade i september jämfört med augusti. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning på 1,0 procent och för exportmarknaden en minskning med 0,7 procent.

På årsbasis steg de totala leveranserna med 3,2 procent. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,9 procent och för exportmarknaden med 4,8 procent.

Uppgifterna för september månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser mellan augusti och juli reviderats upp med 0,2 procentenheter till en nedgång på 4,7 procent. Förändringen i industrins totala leveranser mellan augusti i år och samma månad året innan har reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 5,2 procent.

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar
När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Vid säsongrensningen av industrins leveranser och order säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.

Tramo-Seats är en av de två programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl.

Modellöversyn
Senaste modellöversynen gjordes i samband med konvertering av systemet till Tramo-Seats, i mars 2011 avseende data för januari 2011. Nästa modellöversyn planeras inför publiceringen i mars 2012.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-09 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se