Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under februari 2009: Minskad orderingång i februari

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:34 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____271985.aspx

Orderingången till den svenska industrin minskade med 3,4 procent från januari till februari. Nedgången i februari följde på en minskning med 0,7 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) sjönk orderingången med 12,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november).

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Nedgången med 0,7 procent mellan december och januari innebär en nedrevidering med 1,9 procentenheter jämfört med den första publiceringen av januariuppgifterna.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 3,1 procent från januari till februari, efter att ha minskat med 0,7 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från hemmamarknaden med 8,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 8,8 procent från januari till februari efter att i likhet med hemmamarknaden ha minskat med 0,7 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från exportmarknaden med 15,9 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången sjönk med 30,0 procent under februari 2009 jämfört med februari 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 22,2 procent, och för exportmarknaden en minskning med 35,6 procent. Antalet arbetsdagar var 20 under februari 2009 jämfört med 21 under februari 2008.

Orderingången under januari 2009 minskade med 32,9 procent jämfört med januari 2008, vilket innebär en nedrevidering med 1,0 procentenheter jämfört med den första publiceringen av januariuppgifterna.

Hittills under 2009 (januari-februari) har den totala orderingången till industrin minskat med 31,5 procent jämfört med motsvarande period 2008. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under 2009 minskat med 25,9 procent medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 35,4 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk med 8,5 procent från januari till februari, efter att ha minskat med 0,8 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången till investeringsvaruindustrin med 20,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) och motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik minskade med 15,8 procent från januari till februari, och med 16,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade svagt med 0,6 procent från januari till februari, men minskade med hela 31,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 1,6 procent från januari till februari, men minskade med 12,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,4 procent från januari till februari, men ökade med 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,0 procent från januari till februari och med 12,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser minskade i februari

Industrins leveranser minskade med 0,9 procent från januari till februari, och med 12,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under januari 2009 minskade med 2,5 procent jämfört med december 2008, vilket innebär en nedrevidering med 1,0 procentenheter jämfört med den första publiceringen av januariuppgifterna.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 2,3 procent från januari till februari, men minskade med 9,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk med 3,6 procent från januari till februari och med 15,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 27,6 procent under februari 2009 jämfört med februari 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 21,1 procent och för exportmarknaden en minskning med 32,1 procent.

Leveranserna under januari 2009 minskade med 30,0 procent jämfört med januari 2008, vilket innebär en nedrevidering med 0,6 procentenheter jämfört med den första publiceringen av januariuppgifterna.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins orderingång

Definitioner och förklaringar

Införande av SNI 2007

Statistiken över industrins leveranser och order har fram till december 2008 redovisats efter svensk näringsgrensindelning 2002 (SNI 2002) vilken är anpassad efter den europeiska näringsgrensindelningen. En ny version av denna klassificering, SNI 2007,har införts från och med publiceringen av uppgifterna avseende januari. En följd avinförandet av SNI 2007är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras.

Förändringar i den nya näringsgrensindelningen har gjorts utifrån behovetav anpassning till omvärlden, bl a till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas en betydande ökning av antalet branscher inom tjänstesektorn som en följd av denstarka tillväxten av olika tjänster. Antalet branscher inom industrisektorn påverkas i mindre grad. De viktigaste förändringarna är att förlagsverksamhet flyttas från industri- till tjänstesektorn och att återvinning flyttas från industrisektorn till en egen avdelning E.

Då det gäller den totala industrins leveranser och order innebär det att statistiken i princip är oförändrad. På en lägre detaljeringsnivå förekommer dock skillnader.

Med start från januari 2009 kommer industrins leveranser och order endast att publiceras i den nya näringsgrensindelningen, SNI 2007. Historiska tidsserier tillbaks till 2000 kommer att göras tillgängliga vid denna tidpunkt. För mer information se SNI 2007

Ändrad redovisning av orderingång

Regeringen har ställt krav på att företagens administrativa kostnader för det statliga regelverketmåste minskas. SCB har ålagts att minska företagens kostnaderför uppgiftslämnandet med 25 procent fram till år 2010.

Insamlingen av uppgifter till leverans- och orderstatistiken har av ovanstående skäl setts över ochvissa förändringar kommer att införas i samband med övergången till den nya näringsgrensindelningen SNI 2007.

Uppgifter om orderingång kommer endast att insamlas från företag som är verksamma inom s.k. orderbranscher. För övriga branscher kommer orderingången att skattas med leveransuppgifter.

Med orderbranscher avses de branscher i SNI 2007 som av Eurostat har definierats som "Manufacturing working on orders". Enligt EU-förordningen behöver medlemsländerna endast mäta orderingången inom följande branscher.

SNI 2007 Benämning

13 Textilindustri

16.1Sågverk

14 Beklädnadsindustri

17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri

20 Kemisk industri

21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel

24 Stål- och metallverk

25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater

26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik

27 Industri för elapparatur

28 Övrig maskinindustri

29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

30 Annan transportmedelsindustri

Anmärkning: Sågverk är ingen orderbransch enlig EU-förordningen, men SCB gör ett undantag och fortsätter att mäta orderingången för den branschen.

 

För följande branscher i SNI 2007 har uppgifter om orderingången ersatts med motsvarande leveransuppgifter fr.o.m. januari 2000. Därmed blir jämförbarheten mot redovisningen för motsvarande branscher enligt SNI 2002 bristfällig.

SNI 2007 Benämning

07 Metallmalmsgruvor

08 Annan industri för mineralutvinning

09 Serviceföretag till utvinning

10 Livsmedelsindustri

11 Dryckesvaruindustri

12 Tobaksindustri

16.2 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.

18 Grafisk och annan reproduktionsindustri

19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade

petroleumprodukter

22 Gummi och plastindustri

23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

31 Möbelindustri

32 Annan tillverkningsindustri

33 Reparationsverkstäder och installationsföretag

För maskiner och apparater

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-07 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 76

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn08-506 946 88
E-postlars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.