Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins leverans- och orderläge under juli 2008: Orderingången ökade i juli

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:39 CEST

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,0 procent från juni till juli. Uppgången i juli följde på en ökning med 3,9 procent från maj till juni. Under den senaste tremånadersperioden, maj-juli, steg orderingången med 5,7 procent jämfört med perioden februari-april.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Uppgången med 3,9 procent mellanmaj ochjuni innebär en nedrevidering med 0,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av juniuppgifterna.

Orderingången från hemmamarknadensteg med 0,9 procent frånjuni tilljuli efter att haökatmed 0,6 procent frånmaj till juni. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 1,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknadenökade med 1,0 procent frånjuni tilljuli efter att haökat med 6,2 procent frånmaj till juni. Under den senaste tremånadersperiodensteg orderingången från exportmarknaden med 8,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingångenökade med 1,6 procent underjuli 2008 jämfört medjuli 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,2 procent och för exportmarknaden en ökning med 1,2 procent.

Orderingångenunderjuni i årsteg med 0,6 procent jämfört medjuni 2007, vilket innebär ennedrevidering med 1,0 procentenheter jämfört med den första publiceringen av juniuppgifterna.

Hittills under 2008 (januari-juli) har orderingången till industrin totaltminskat med 0,5 procent jämfört med motsvarande period 2007. Orderingången från hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,1 procent medan orderingången från exportmarknaden harminskat med 2,2 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrinsteg med 0,8 procent frånjuni tilljuli efteratt haökat med 4,6 procent frånmaj till juni. Under den senaste tremånadersperiodensteg orderingången till investeringsvaruindustrin med 10,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin (SNI 32) som förklarar uppgången såväl från juni till juli som mellan tremånadersperioderna. Orderingången till teleproduktindustrinökade med 15,5procent från juni till juli och med 30,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrinsteg med 2,8 procent frånjuni tilljuli, men minskademed 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 5,4 procent frånjuni tilljuli och med 2,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvarorsteg med 18,3 procent frånjuni tilljulioch med 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranserminskade i juli
Industrins leveranserminskademed 0,5 procent frånjuni tilljuli, menökade med 0,3 procent underden senastetremånadersperioden jämfört mednärmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna underjuni i år ökade med 3,5 procent jämfört med maj, vilket innebären upprevidering med 0,8 procentenheter jämfört med den första publiceringen av juniuppgifterna.

Leveranserna till hemmamarknadensjönk med 0,2 procent frånjuni tilljuli, men ökade med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknadenminskade med 0,6 procent frånjuni tilljuli ochmed 0,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveransernasteg med 6,5 procent underjuli 2008 jämfört medjuli 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 3,5 procent och för exportmarknaden enökning med 8,3 procent.

Leveranserna underjuni i årsteg med 1,0 procent jämfört medjuni 2007, vilket innebären upprevidering med 0,5 procentenheter jämfört med den första publiceringen av juniuppgifterna.

Hittills under 2008 (januari-juli) har industrins totala leveranser ökat med 2,6 procent jämfört med motsvarande period 2007. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills i år ökat med 2,4 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 2,8 procent.

 

Procentuella förändringar i industrins orderingång

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246134.asp

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-08 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.