Statistiska centralbyrån, SCB

Industrins utgifter för miljöskydd har minskat

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 10:06 CEST

Miljöskyddskostnader i industrin 2002: Industrins utgifter för miljöskydd har minskat

Sveriges tillverkningsindustri investerade 3,5 miljarder kronor under 2002 för att minska sin miljöpåverkan. Detta innebär i stort sett en oförändrad nivå jämfört med 2001. Däremot minskade företagens löpande kostnader för miljöskydd med strax under en miljard kronor under förra året.
Miljöskyddskostnader inom industrin visar på hur mycket pengar som investeras och hur stora kostnader som läggs ned för att bevara och skydda den svenska miljön.

Oförändrade investeringsnivåer för miljöskydd
De totala utgifterna för miljöskydd i industrin under 2002, dvs. summan av investeringsutgifter och löpande kostnader under året, uppgick till 8,9 miljarder kronor. Investeringar för miljöskydd hamnade på 3,5 miljarder kronor och är på samma nivå som 2001.

Däremot minskade utgifterna för de löpande kostnaderna jämfört med 2001 med strax under 1 miljard kronor. Branscherna Massa och papper och Energi- och vattenförsörjning hade störst utgifter för miljöskydd under 2002. Tillsammans stod de för 42 procent av de totala miljöutgifterna inom industrin.

Investeringar för luften dominerar
Industrins totala investeringar i miljöskydd, dvs. summan av utsläppsbehandlande och utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringar, uppgick till 3,5 miljarder kronor under 2002. Detta motsvarar drygt 5 procent av de totala investeringarna enligt kvartalsdata från investeringsstatistiken, vilket är detsamma som under 2001. Under 2002 uppgick de utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringarna till 1,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 49 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna. Det är en minskning av förebyggande åtgärder jämfört med 2001. Mestadels syftar de förebyggande investeringarna till att minska påverkan och utsläpp gentemot luft och vatten. Den främsta investeringsåtgärden i form av förebyggande luftåtgärder, är att byta köldaggregat till godkänt freon
i köldmedierna.

Minskning av löpande kostnader för miljöskydd
De totala löpande kostnaderna för miljöskydd uppgick till strax över 5 miljarder kr under 2002. Detta är en minskning med nästan 1 miljard kronor. Branscherna Massa- och papper, Kemikalier och Energi- och vattenförsörjning har trots det fortfarande störst andel, över dubbelt så stor som genomsnittet i industrin. Det egna miljöskyddsarbetet stod för nästan 60 procent av de löpande kostnaderna, vilket innebär en ökning ända sedan 1999 då 56 procent och 2001 då 50 procent av de löpande kostnaderna var företagsinterna. De egna kostnaderna består främst av administration och drifthantering av reningsverk.

Rapporten publiceras årligen av SCB. Den kan beställas från SCB:s publikationstjänst, 701 89 Örebro, tfn 019-17 68 00, fax 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

Definitioner
Med miljöskydd avses aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera, eller eliminera föroreningar eller annan försämring av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (t.ex. filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, t.ex. för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera. www.mkost.scb.se