Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen minskade i februari

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:37 CEST

Industriproduktionsindex februari 2006:

Industriproduktionen minskade i februari

Industriproduktionen minskade med 1,4 procent i februari jämfört med januari. Denna minskning följde på en ökning mellan december 2005 och januari 2006 med 1,7 procent. Sammantaget under perioden december-februari ökade produktionen med 1,1 procent jämfört med perioden september-november.


Om man jämför februari 2006 med samma månad året innan ökade produktionen med 1,5 procent. I januari visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 5,9 procent.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 1,1 procent i februari jämfört med januari. Från december till januari ökade produktionen med 0,7 procent. Sammantaget under perioden december - februari ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,5 procent jämfört med perioden september - november.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 1,2 procent i februari jämfört med januari. Från december till januari ökade produktionen med 1,4 procent. Sammantaget under perioden december - februari ökade produktionen inom denna delgrupp med 1,3 procent jämfört med perioden september - november.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under februari månad minskade produktionen med 6,2 procent inom teleproduktindustrin och med 3,5 procent inom motorfordonsindustrin jämfört med januari.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,0 procent i februari jämfört med januari. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen med 0,4 procent inom denna delgrupp jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,3 procent i februari jämfört med januari. Om man jämför perioden december-februari med perioden september-november har produktionen ökat med 2,4 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor minskade med 2,7 procent i februari jämfört med januari. Under perioden december-februari ökade produktionen med 1,8 procent jämfört med perioden september-november.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164307.asp

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.
Definitioner och förklaringar


Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-10 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.