Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen minskade under augusti

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:32 CEST

Industriproduktionsindex, augusti:

Industriproduktionen minskade under augusti

Svensk industriproduktion minskade med 4,4 procent i augusti jämfört med juli. Nedgången i augusti följde på en ökning med 1,5 procent från juni till juli. Om man jämför augusti 2005 med samma månad förra året minskade produktionen med 4,0 procent. I juli visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 8,1 procent.


Resultaten för juli och augusti är svårtolkade på grund av semestereffekter. Om man jämför ett genomsnitt av månaderna juli och augusti med juni har produktionen minskat med 0,7 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, ökade produktionen med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills i år (januari - augusti) har produktionen ökat med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 3,9 procent i augusti jämfört med juli. Från juni till juli ökade produktionen med 0,9 procent. Sammantaget under perioden juni-augusti ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,4 procent jämfört med perioden innan.

I denna grupp ingår bland annat trävaruindustrin (exklusive möbler) och stål- och metallverk. Under augusti månad minskade produktionen inom trävaruindustrin med 3,4 procent jämfört med juli. Stål- och metallverken minskade sin produktion med 0,5 procent under samma period.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 18,4 procent i augusti jämfört med juli. Från juni till juli ökade produktionen med 19,6 procent. Sammantaget under perioden juni till augusti i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 6,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under perioden juni-augusti ökade produktionen med 1,4 procent inom motorfordonsindustrin och med 6,4 procent inom teleproduktindustrin jämfört med perioden mars-maj.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,3 procent i augusti jämfört med juli. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,3 procent jämfört med närmast föregående period.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 9,9 procent i augusti jämfört med juli. Om man jämför perioden juni-augusti 2005 med perioden mars-maj har produktionen minskat med 3,2 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 1,5 procent i augusti jämfört med juli. Sammantaget under månaderna juni till augusti minskade produktionen med 0,1 procent jämfört med perioden mars-maj.Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 92
INDUSTRIBRANSCH
Andel av förädlingsvärde 2000[1] aug 2005/ jul 2005 jun-aug 2005/mar-maj 2005 aug 2005/ aug 2004
C+D Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 100,0 -4,4 0,9 -4,0
- Industri för insatsvaror exkl energi 37,9 -3,9 0,4 -5,9
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl E) 0,7 1,5 -0,1 0,8
- Industri för investeringsvaror 38,9 -18,4 6,2 -5,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 18,5 1,3 2,3 3,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 4,0 -9,9 -3,2 -16,0
C Gruvor och mineralutvinningsind 1,1 0,9 2,2 7,8
D Tillverkningsindustri 98,9 -4,5 0,9 -4,2
15+16 Livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind 7,2 -0,9 -0,1 -3,3
17-19 Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind 1,1 -6,7 -2,0 -7,0
20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 3,8 -3,4 -0,3 -7,0
21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 10,2 -0,7 -0,9 -3,8
22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 5,4 0,0 1,8 4,8
23 Ind f stenkolsprod, raff petroleumprod o kärnbränsle 0,6 2,3 -0,6 -0,6
24 Kemisk industri 8,8 1,6 0,4 4,9
25 Gummi- och plastvaruindustri 2,9 -2,6 -0,3 -7,1
26 Jord- och stenvaruindustri 2,0 -5,8 -1,4 -17,0
27 Stål- och metallverk 4,8 -0,5 -0,1 -6,0
28 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 8,9 -3,6 -0,2 -7,1
29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavd 11,6 -3,7 1,1 -2,1
30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 0,4 .. .. ..
31 Annan elektroindustri 3,3 0,0 -0,4 0,5
32 Teleproduktindustri 6,2 -8,8 6,4 7,2
33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2,7 -1,1 -1,1 -5,3
34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 13,5 -10,3 1,4 -17,6
35 Annan transportmedelsindustri 2,6 -19,1 2,5 -19,5
36+37 Övrig tillverkningsindustri 2,9 -5,9 -0,9 -13,7

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.
Definitioner och förklaringar


Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-11-10 kl. 09.30.
Producent
SCB, Programmet för industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Helena Fredin
Tfn 08-506 940 21
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.