Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen ökade i januari

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:37 CET

Industriproduktionen ökade med 1,7 procent i januari 2006 jämfört med december 2005. Denna ökning följde på en ökning mellan november och december med 0,3 procent. Sammantaget under perioden november - januari ökade produktionen med 1,8 procent jämfört med perioden augusti - oktober.

Om man jämför januari 2006 med samma månad året innan ökade produktionen med 5,9 procent. I december visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 2,7 procent.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror ökade med 0,7 procent i januari jämfört med december. Från november till december ökade produktionen med 0,2 procent. Sammantaget under perioden november - januari ökade produktionen inom denna delgrupp med 1,5 procent jämfört med perioden augusti - oktober.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 1,4 procent i januari jämfört med december. Från november till december ökade produktionen med 1,0 procent. Sammantaget under perioden november - januari ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,2 procent jämfört med perioden augusti - oktober. Om man jämför januari i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 7,9 procent.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under januari ökade produktionen med 1,8 procent inom motorfordonsindustrin och ökade med 0,9 procent inom teleproduktindustrin jämfört med december.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 7,1 procent i januari jämfört med december. Sammantaget under perioden november - januari ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,2 procent jämfört med perioden augusti - oktober.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,7 procent i januari jämfört med december. Om man jämför perioden november - januari med perioden augusti - oktober har produktionen ökat med 1,6 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 0,7 procent i januari jämfört med december. Under perioden november - januari ökade produktionen med 3,0 procent jämfört med perioden augusti - oktober.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
http://www.scb.se/templates/pressinfo____161698.asp

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-04-10 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.