Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionen ökade i juli

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 13:16 CEST

Industriproduktionsindex:
Industriproduktionen ökade i juli

Industriproduktionen ökade med 0,6 procent i juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden, maj–juli, ökade produktionen med 1,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Om man jämför juli månad i år med samma månad förra året så har produktionen ökat med 2,5 procent. Förra månaden visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 2,2 procent.

Insatsvaruindustrin ökade
Delbranschen insatsvaruindustri ökade med 2,4 procent i juli jämfört med juni. Av de branscher som ingår i insatsvaruindustrin var det stål- och metallverken som,
med en ökning på 9,5 procent, bidrog mest till uppgången.

Under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom insatsvaruindustrin med 0,7 procent jämfört med perioden februari–april.

Investeringsvaruindustrin minskade
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 1,2 procent i juli jämfört med juni. Det var framför allt motorfordonsindustri som bidrog till denna nedgång. Produktionen i den branschen minskade med 5,8 procent.
Teleproduktindustrin ökade däremot med 13,2 procent jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden har denna bransch minskat med 7,3 procent jämfört med perioden innan.

Hela investeringsvaruindustrin har under den senaste tremånadersperioden ökat produktionen med 0,9 procent jämfört med närmast föregående period.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade något
Industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,4 procent i juli jämfört med månaden innan. Jämfört med juli förra året har produktionen inom industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror ökat med 1,9 procent.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade kraftigt
Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 5,3 procent i juli jämfört med föregående månad. Jämfört med juli månad förra året har produktionen inom industrin för varaktiga konsumtionsvaror minskat med 7,1 procent.

Energirelaterade varor ökade
Industrin för energirelaterade varor ökade med 9,2 procent från juni till juli. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden har produktionen inom
industri för energirelaterade varor minskat med 13,4 procent jämfört med perioden innan.

I samband med beräkningen av nya indextal genomförs även revideringar av tidigare redovisade preliminära uppgifter. Denna gång har revideringarna av såväl de kalenderkorrigerade som de säsongsrensade serierna omfattat perioden januari till juni 2003.

Definitioner och förklaringar
Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.
En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2 200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80–85 % inkomna svar. Den vägda
svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader,
dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används X11-ARIMA. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex,
PPI. Alla tidsserier har basår 1995.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Industriproduktionsindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-10-14 kl. 13.00.