Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, december 2009: Ökad industriproduktion i december månad

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:41 CET

Industriproduktionen ökade med 1,8 procent under december 2009 jämfört med november. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och föregående tremånadersperiod har produktionen i industrin minskat med 3,8 procent.

Efter att ha ökat marginellt med 0,1 procent mellan oktober och november 2009, ökade produktionen i industrin med 1,8 procent i december jämfört med november 2009. I december ökade produktionen inom flera branscher vars utveckling varit mycket svag under året.

Under den senaste tremånadersperioden, oktober-december, har produktionen inom industrin minskat med 3,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan december 2009 och samma månad föregående år har industriproduktionen minskat med 5,8 procent. Det innebär att trenden med mindre negativa utvecklingstal fortsätter. Detta är den lägsta nedgången i årstakt sedan september 2008.

Sedan föregående publicering har revideringarna varit små. Förändringen i den totala industriproduktionen mellan oktober och november 2009 har reviderats ned med 0,1 procentenheter. Förändringen i produktionen mellan november 2009 och november 2008 har reviderats ned med 0,2 procentenheter sedan föregående publicering.

2009 blev ett tungt år för industrin

Sett utifrån helåret 2009 har industriproduktionen utvecklats mycket svagt. Vid en jämförelse mellan 2009 och 2008 har produktionen i industrin minskat med hela 19,3 procent. Detta är den i särklass största nedgången sedan seriens början år 2000.

De branscher som utvecklats sämst under 2009 jämfört med 2008 är: motorfordonsindustrin, -49,1 procent, övrig maskinindustri, -35,0 procent samt industrin för stål- och metallverk, -32,7 procent. Tillsammans utgör branscherna omkring en tredjedel av tillverkningsindustrins förädlingsvärde avseende 2008.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym, se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287110.aspx

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifterna om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Industriproduktionsindex säsongrensas med programvaran TRAMO/SEATS och den statistiska metoden för rensningen kallas för modellbaserad metod. TRAMO/SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år och för industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-10 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.