Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex i december 2006: Industriproduktionen ökade under fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:39 CET

Svensk industriproduktion ökade med 2,0 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet. Maskinindustri var den bransch som stod för den största procentuella ökningen med 4,1 procent under fjärde kvartalet.

Under helåret 2006 har den totala industriproduktionen ökat med 4,1 procent jämfört med helåret 2005.

Industriproduktionen ökade med 2,5 procent i december jämfört med november. Denna ökning följde på en ökning mellan oktober och november med 1,2 procent. Om man jämför december 2006 med samma månad året innan ökade produktionen med 10,3 procent. I november visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 5,8 procent.


Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror ökade med 1,8 procent i december jämfört med november. Från oktober till november minskade produktionen med 0,4 procent. Sammantaget under fjärde kvartalet 2006 ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,3 procent jämfört med tredje kvartalet.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 2,3 procent i december jämfört med november. Under det fjärde kvartalet ökade produktionen med 2,5 procent jämfört med närmast föregående kvartal. Om man jämför december i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 15,0 procent.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under fjärde kvartalet ökade produktionen med 3,2 procent inom motorfordonsindustrin och med 1,7 procent inom teleproduktindustrin jämfört med tredje kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,6 procent i december jämfört med november. Sammantaget under det senaste kvartalet ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,4 procent jämfört med årets tredje kvartal.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,1 procent i december jämfört med november. Om man jämför fjärde kvartalet med kvartalet innan har produktionen ökat med 3,1 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 0,2 procent i december jämfört med november. Under det senaste kvartalet minskade produktionen med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____191724.asp


Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-03-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.