Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex: Industriproduktionen minskade i maj

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 15:45 CEST

Industriproduktionen minskade med 1,8 procent i maj jämfört med april. Denna minskning följde på en lika stor ökning mellan mars och april, 1,8 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) minskade produktionen med 0,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december–februari).
Om man jämför maj månad i år med samma månad förra året så har produktionen minskat med 1,1 procent. Förra månaden visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 3,1 procent. När man jämför perioden januari-maj i år med samma period i fjol, visar industriproduktionen en minskning med 0,4 procent.

Insatsvaruindustrin minskade
Delbranschen insatsvaruindustri minskade med 1,2 procent i maj jämfört med april. Det var framför allt massa-, pappers- och pappersvaruindustrin samt trävaruindustrin som bidrog till denna minskning. Dessa branscher minskade med 1,4 respektive 2,8 procent i maj jämfört med föregående månad.
Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade produktionen inom insatsvaruindustrin med 0,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december 2002-februari 2003).

Investeringsvaruindustrin minskade
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 2,0 procent i maj jämfört med april. Om man jämför maj månad i år med samma månad i fjol så har produktionen inom investeringsvaruindustrin minskat med 0,4 procent.
Motorfordonsindustrin ökade med 1,1 procent i maj jämfört med april. Under samma period minskade teleproduktindustrin med 9,5 procent.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,2 procent i maj jämfört med månaden innan. Jämfört med maj förra året har produktionen inom industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror ökat med 0,7 procent.
Energirelaterade varor minskade kraftigt
Industrin för energirelaterade varor minskade med 19,0 procent från april till maj. Under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna branschgrupp med 4,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

I samband med beräkningen av nya indextal genomförs även revideringar av tidigare redovisade preliminära uppgifter. Denna gång har revideringarna av såväl de kalenderkorrigerade som de säsongsrensade serierna omfattat perioden december 2002 till april 2003.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.
En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2 200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader,
dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används X11-ARIMA.
Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 1995.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Industriproduktionsindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m.

För tabell, se bifogad fil