Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), april 2013: Industriproduktionen svagt nedåt

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:40 CEST

Produktionen inom industrin minskade med 0,5 procent i april jämfört med mars, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med april 2012 minskade produktionen med 0,8 procent i kalenderkorrigerade siffror.

Efter två månader med marginella uppgångar vände industriproduktionen svagt nedåt under april. Inom industrins delbranscher var utvecklingen blandad där drygt hälften utvecklades negativt. Svagast utveckling visade industrin för elapparatur medan motorfordonsindustrin utvecklades starkast.

Tremånadersjämförelsen var positiv för tredje månaden i rad, med en uppgång på 0,7 procent för perioden februari-april 2013, jämfört med november 2012-januari 2013.

För åttonde månaden i rad var utvecklingen på årsbasis negativ, med en nedgång på 0,8 procent där industrin för petroleumprodukter utvecklades svagast. Motorfordonsindustrin utvecklades dock starkt även på årsbasis.
 
Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i mars, jämfört med februari, reviderats ned med 0,2 procentenheter till en uppgång på 0,6 procent. Förändringen i produktionen i mars jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 0,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

( se tabell )

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensår 2010. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industriproduktionsindex säsongrensas från och med referensmånad februari 2013 med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS® programsystem. Alla serier säsongrensas individuellt. X-12-ARIMA är en av två programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik (den andra är Tramo Seats). Proceduren X12 inom SAS® programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning på SCB.

I X-12-ARIMA används glidande medelvärden för att skatta trend och säsongsvariationer. ARIMA modeller används i mindre utsträckning för att identifiera extrema värden (så kallade outliers), skatta deterministiska effekter så som kalendereffekt samt att prognostisera faktiska tidsserier. Då säsongrensning är beroende av prognoser och modellval uppstår revideringar i de säsongrensade uppgifterna när ny månadsdata tillkommer. Enligt rekommendation från Eurostat bör säsongrensning samt val av modell ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av Nationalräkenskaperna, Industrins leverans- och orderläge och Industriproduktionsindex m.fl.

Modellöversyn
En modellöversyn (inklusive outlierspecifikation) genomfördes i publiceringen i april 2013 avseende data för februari 2013 i samband med lansering av ett nytt säsongrensningssystem.
Nästa modellöversyn planeras till början av 2014.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Eurostat, Short-term business statistics

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-08 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Rickard Bengtsberg
Tfn 08-506 948 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se
David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post fornamn.efternamn@scb.se